^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinde Endoxia Makrembolitissa. 451

i Gold Og Purpur. Saaledes plejede hun i sine ensomme

Timer, naar hun udhvilede efter sine jBlologiske Studier og

sin Forfattervirksomhed, at sidde ved det tilgitrede Vindue

og stirre ud over det blaa Hav hen til den Egn, der gjemte

den efter hendes Ønske prægtig smykkede Grav. Endnu

mange, mange Aar heskyllede Bosporus's Bølger

Mure omkring hendes Celle, og

de faste

i deres Mumlen troede hun

da at skjelne den døendes Mands sidste Suk, der saa inder-

lig havde været knyttet

til hendes Skæbne.

Kun én Gang i denne lange Tid forekommer Eudoxias

Navn hos de byzantinske Kronnikeskrivere. Da den graahærdede

Feltherre Botaniates, hvem hendes Son Michael

havde udnævnt til Statholder i Lilleasien, havde tvunget

den svage Kejser til at trække sig tilbage i et Kloster,

efter at han i syv Aar under Psellus's Ægide

Kejserkronen til Spot for hele Befolkningen, og

havde baaret

da Botaniates

selv havde tilrevet sig Rigets Krone, tænkte han endnu

engang paa at formæle sig, og hans Valg faldt — saaledes

fortæller en samtidig af disse Begivenheder — paaEudoxia,

skjønt mange Senatorfruer tilbede ham deres Døtre; hun greb

med Begjærlighed Lejligheden til for tredje Gang at prove

Ægteskabets og Kronens Glæder og Lidelser, som hun saa

ugjærne havde givet Afkald paa. og traadte derfor i livlige

Underhandlinger med den nye Regent; kun en Munk for-

hindrede den Gang i det sidste Øjeblik, at de bleve viede.

Afset fra, at det af psykologiske Grunde kun er lidet

sandsynligt, at denne Kvinde i sit ensomme Liv, som hun

senere frivillig blev tro tU det sidste Øjeblik, har næret

saadanne ærgjerrige og verdslige Tanker, ere vi ogsaa ved

Hjælp af den historiske Kritik, til Ære for Eudoxia og

hendes Kjen, satte i Stand til at erklære denne Fortælling

for et bagvaskende Rygte, udspredt af onde Tunger ved det

romerske Hof. Kejserens Underhandlinger med Eudoxia

bleve nemlig resultatløse; thi han ægtede Alanfyrstinden

Maria, den som Fange i Klosteret indespæiTede Michaels

29*

More magazines by this user
Similar magazines