^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa. 453

Attraa efter et tredje Ægteskab beroede paa et Rygte,

som de meddele ; men nogle, som Anna Komnena, sige derhos

ligefrem, at Botaniates havde forhandlet med Eudoxia om

hendes unge Datter Zoé, det sidste Barn af hendes Ægte-

skab med Konstantin Dukas. Af den samme Prinsesses

udførlige Fremstilling fremgaar tydelig, at ogsaa hun har

tjendt en Mængde lignende Skandalhistorier om Medlemmerne

af den kejserlige Familie, hvis Minde hun imidlertid med

kvindelig Takt og historisk Samvittighedsfuldhed

ikke vil

bevare, da de ikke kunne bevises.

Af disse Grunde synes hele Fortællingen at være op-

funden af slette Bevæggrunde; thi den onde Samtid fandt

Behag i den Forestilling at se Kejserinden,

der ved Be-

gyndelsen af sin Regering havde forsmaaet Ægteskabet

med en Mand, der bedst syntes at passe til hendes Aar,

nu til Sone for denne Daarskab fra Klosterets Ensomhed

betle om den samme Haand, som var bleven vissen og

ter. Dog Folket ser ikke ind i Menneskenes Hjærter; det

vidste den Gang ikke, at denne Kvinde, som fortæredes

af Anger og Sorg, efter at hun i Halvdelen af det

menneskelige Liv for første Gang var bleven greben af

den virkelige Kjærligheds Gled og havde forskjertset denne

Kjærlighed ved egen Ubesindighed og Svaghed, ikke

kunde ønske nogen Forening med en Mand, hvis Haand

endnu var varmt af Blodet fra hans Tronbestigelse, og

som vel tidligere havde været en agtet Feltherre, men

fra den første Dag af sin Regering gjorde Indtryk

Afsinding.

af en

Kejserinde Eudoxias straalende Billede, der træder saa

smukt frem af hele hendes samtidiges Kreds, bliver altsaa

ikke formorket af nogen Skygge i hendes Livs Aften.

Hun var, hvad der er sjældent, baade en lærd og elskende

Kvinde og en om Moder, og om hun end ikke i sin Ge-

nialitet har været nogen Sappho eller i sin Heroisme

nogen Porcia, var hun dog en Kvinde med fremragende

More magazines by this user
Similar magazines