^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Rudolf af Werdenberg.

457

vælge til Høvding en Mand, der trods sin Stilling forekom

ham egnet til denne Post, nemlig Grev Rudolf af Wer-

denberg.

Det lader næsten til, at Befolkningen i Appenzell har

haft Betænkeligheder ved dette Valg, sagtens af Frygt for

at skabe sig en ny HeiTe. Et fælleds Had til Østerrig for-

han horto til en Gren af

bandt dog Greven og Hyrderne;

den gamle Familie Werdenberg, som havde mistot sine Be-

siddelser i Rhindalen, til Dels paa Grund af Gjældsforpligtelser;

hans Fader havde i Spidsen for femten hundrede

Mand ved sin forsætlige Xølen gjort sit til, at Glarus-

mændene vandt Sejeren ved Nåfels, og

Edsforbundet saa vel

som Hertugerne af Østerrig mindedes dette saare vel.

Rudolf havde altsaa efter sin Fader arvet baade en saare

beskeden Velstand og et Qendtligt Forhold til Habsburg;

da han i 1404 var udplyndret for sine sidste Besiddelser,

havde han saaledes alt at \-inde ved en Kamp paa Liv og

Dod, og denne Fælledsskab i Interesser burde have beroliget

Åppenzellerues Mistillid. I December 1404 fremstillede

Greven sig med ædel Fiimodighed for de samlede Bjærg-

boere og søgte at vinde deres Tillid. Efter Traditionen

holdt han følgende Tale: >Det er kommet mig forøre, at

Hertugen i Tirol forbereder sig til at bekæmpe eder; de

undertrykte bor gjore fælleds Sag, og derfor henvender jeg

mig nu til eder. I kjende mig alle; bag disse Klipper

ligger min Fædrenearv Werdenberg;

mine Forfædre have

hersket i Rhindalen, men Østerrigs Begjærlighed har røvet

mig alt og kun levnet mig mit Mod og

min Kaarde, Den

bringer jeg eder nu, lad mig være en fri Appenzeller-Mand,

jeg vil leve og kæmpe som eders Lige; thi den alene er en

Adelsmand, som forstaar at være fri.«

Hans hele Adfærd spredte snart Befolkningens Mis-

tænksomhed, han aflagde sin Ridderdragi og iførte sig

Hyrdernes grove Kittel, og snart var han deres agtede og

elskede Høvding. Det frygtede Øjeblik nærmede sig; man

More magazines by this user
Similar magazines