^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •


458

Rudolf af Werdenberg.

skulde med et Par Hundrede Mand forsvare det lille Kanton

mod nogle Tusende østerrigske Krigere, som ved deres

Nederlag vare blevne fortrolige med Bjærgboernes Taktik.

Til alt Held var Grænsen sikret ad Toggenburg til, og Byen

Sankt-Gallen, der efter flere Svingninger for Tiden igjen

var Bøndernes Forbundsfælle, dækkede Trogen og Herisau;

derimod truede den største Fare fra de Passer, som ud-

munde i Rhindalen. Hertugens Hær havde imidlertid delt

sig, selv drog han ad Sankt-Gallen til med omtrent tre

Tusende Mand, medens en anden Deling paa omtrent tolv

hundrede' Mand skulde søge at narre Fjenden ved forstilte

Manøvrer og derpaa saa hurtig som mulig trænge op ad

Stoss's bratte Skraaninger og saaledes overraske Flækken

Appenzell.

Den 17de Juni 1405, en regnfuld og mørk Dag, gave

Østerrigerne sig paa Vejen

til Stoss. Maaske havde de

haabet paa Grund af det slette Vejr at overraske deres

Fjender ; men Skrænterne vare saa glatte og ufremkommelige

ved det slette Vejr, at de kun kom langsomt frem, og snart

standsede de foran en Barrikade af Sten, Jord og Grene.

Rudolf af Werdenberg havde ladet flere lignende Barrikader,

»Letzer«, opkaste paa de Stier, som vare tilgængelige for

Fjenden; men ingen Bjærgboer var synlig, og uden Møje

lykkedes det Østerrigerne at bryde Hul i Forskansningen,

saa Fremrykningen kunde fortsættes. Allerede var Fortrop-

pen sluppen igjennem, da fire hundrede Appeuzellere trængte

frem fra alle Kanter; de sprængte Østerrigernes Rækker ved

at rulle store Sten og Træklodser mod dem og kastede sig

derpaa over Fjenden med hele deres vilde Kraft; i Spidsen

for Bjærgboerue kæmpede Greven af Werdenberg , han saa

vel som den ringeste af hans Mænd havde nøgne Fødder for

at kunne træde desto sikrere. De østerrigske Soldater vare

udmattede, giede ved hvert Skridt, og overrumplede,

som de

hvis Aab-

vare, søgte de snart i Uorden til Forskansningen,

ning nu var for liden. De vilde gribe til deres Buer, men

More magazines by this user
Similar magazines