^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

38 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

Hertugen af Romagna ubehageligt,

meii ikke selv formaaede

at sætte nogen Kandidat igjennem, samledes Stemmerne den

22de September om Kardinalen af Siena, Frans Piccolomini,

en høj tbedaget Mand af temmelig uplettet Rygte; rigtig nok

havde Himmelen forundt ham et rigt Afkom, men dette

hindrede i Begyndelsen af det sextende Aarhundrede ingen

i at blive Pave og stemplede ingen som en slet Præst.

Pius III, saaledes kaldte Piccoloraini sig som Pave, gjorde

ikke sine Vælgeres Forventninger til Skamme ; han levede kun

til den 18de Oktober eller blot 26 Dage som Pave, omtrent

saa lang Tid, som udfordredes til at træffe de uedvendige

Aftaler for næste Conclave.

Pius III's Pontifikat var det Trin, ad hvilket della

Rover ^ naaede op paa Pavetronen. Det maatte være hans

Opgave at samle de italienske og spanske Kardinalers

Stemmer om sig, saa at han som fuld færdig Pave kunde

træde ind i det nye Conclave. Hvad Italienerne angik, havde

Markusrepubliken stort Parti blandt samme, Kardinal Julian

havde derfor allerede under det første Conclave gjort sig al

mulig Umage

for at naa Timandsraadets Understøttelse, og

Venezias Gesandt, Ant. Giustinian fik ogsaa Befaling til at

virke for hans Valg, skjont han i sine Indberetninger lod

sig forstaa med, at han vilde anse dette Valg

for en stor

Ulykke. Da Gesandten senere meddelte della Rovere, at

han havde faaet Timandsraadets Befaling til at virke for

hans Valg, greb Kardinalen aabent Republikens Parti, op-

muntrede Raadet til at benytte den skjønne Lejlighed til at

befæste sin M^gt i Italien, hvad der ikke godt kunde for-

staas anderledes end som en Opmuntring til at bemægtige

sig Romagnaen, og yderligere skrev han til Dogen: »Ogsaa

for Konger sømmede det sig at lade sig overgaa af Republiken

i Højmod, og hvad Raadet havde gjort for ham

under det sidste Conclave, paadrog ham en Gjæld, som han

var alt for svag til at bære. Han vilde altid være Re-

publiken forpligtet paa det dybeste, og

hvad Naturen eller

More magazines by this user
Similar magazines