^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

42 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

Tørere i Cæsars Navn, hvorimod den Styrke, han selv havde

ført med sig til Kom, smeltede sammen til intet. Omgiven

af sine hævnfnysende Fjender syntes Cæsar Borgia saaledes

henvist til at leve af den Mands Naade, hvis Liv han og

hans Fader gjentagne Gange havde truet, hvis Brodersøn

de havde udplyndret, og hvis Stolthed de i den Grad havde

bøjet, at han havde maattet optræde som deres Ægteskabs-

mægler. Imidlertid var Borgia dog ikke udelukkende af-

hængig af Pavens Naade; for det første havde han Pavens

Ord, og Julius II gjorde sig

til af at være en Mand af

Ære, muligvis af den Grund, som Guicciardini antyder, at

ingen lettere kan føre Menneskene bag Lyset end den, som

har Ord for aldrig at føre nogen bag Lyset; dernæst kunde

Cæsar ogsaa forlade sig paa,

at Paven hellere end at finde

sig i, at Venezianerne bemægtigede sig Komagnaen,

vilde anse

Borgias Herredømme som et mindre Onde; endelig havde

det dog altid noget at betyde, at Kommandanterne for de

nævnte Borge ene lystrede Hertugen; thi Julius II havde

ikke det svageste Haab om at kunne tage dem med Magt.

Saaledes maatte Paven finde sig i den Nødvendighed

at holde Hertugen hen med de tidligere Løfter, hvortil

endnu kom ny Lokkemad. Cæsar Borgia

fik anvist Værelser

i det apostoliske Palads og fik Lov til at hverve Tropper,

medens Paven rettede Breve til Romagnaens Stæder om at

bevare deres Troskabspligt mod Hertugen som Kirkens

Vikar. Alle disse Indrømmelser falde i de s€fx første Dage

som et fuld-

af Pavens Pontifikat, og de maa ikke opfattes

stændigt Net af Løgn og Bedrageri, hvori Cæsar blev hildet,

skjønt Pavens Adfærd naturligvis endnu mindre lader sig for-

svare over for Retfærdighedens og Ærens Love; hans Hensigt

at styrte den forhadte Borgia stod ingenlunde fast fra

første Færd; men han skred uden Betænkning frem mod

dette Maal, saa snart det syntes ham gavnligt og nyttigt.

Under Pavens Øjne og med hans Samtykke havde

Cæsar snart samlet en Styrke, hvormed han vilde skride til

More magazines by this user
Similar magazines