^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

44 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

fri, før han havde haus Fæstninger i sit Værge; thi ellers

havde han ingen Sikkerhed for, at Hertugen holdt sit Ord,

og omvendt, hvad Borgen havde Cæsar for, at Paven nu

mere end tidligere vilde holde sit Oi'd, naar han først havde

faaet Byerne udleverede. Der gik rigelig et Par Maaneder

hen, inden man kunde finde en passende Udvej, og Julius II

havde i Mellemtiden sit Besvær med at holde Stand over

for Borgias Tilhæogere og hans Fjender; naar han gjorde

Mine til at hruge Vold mod Cæsar, mindede de spanske

Kardinaler ham om hans Løfter, og lod han,

som om han

vilde sætto Borgia i Frihed, fik han Advarsel paa Advarsel

om Hertugens Træskhed og Falskhed. Trods alt dette fast-

holdt Paven uforanderlig sit Maal: ingen Frigivelse før

Borgenes Overgivelse. Sluttelig fandt man dog en Udvej,

som kunde tilfredsstille begge Parter. Cæsar Borgia blev

overdragen til Kardinalen af Santa Croces Varetægt og ført

til Ostia, hvor han skulde forblive,' til Borgene kom i pave-

lige Hænder. Saaledes skete det ogsaa; medens Hertugen

i Ostia havde Tid nok til at gruble over Lykkens Omvex-

linger, fik Paven endelig sin Krig frem, Bertinoro, Cesena

kun mod

og Forli faldt i hans Magt, den sidste Borg dog

en Løsesum af 15,000 Dukater til Kommandanten, og nu

slap Kardinal St. Croce Hertugen fri (19de April 1504),

som derpaa mod et Lejdebrev fra Gonsalvo af Cordova ind-

skibede sig til Neapel paa spanske Galejer. Inden vi skilles fra

Cæsar Borgia, ville vi kun endnu med et Par Ord berøre

hans senere Skæbne. I Neapel bred den store Vicekonge

sit Lejdebrev og sendte ham til Spanien , hvor han blev

holdt fangen i fiere Aar, men reddede sig ved en dristig

Flugt til sin Svoger, Kongen af Navarra, i hvis Tjeneste

han snart derpaa (13de Marts 1507) fandt Døden. Kort

før hans Endeligt havde Ferdinand den katholske hos den

tjenstvillige Inkvisition udvirket en Anklage mod Borgia for

Gudsbespottelse, Kjætteri, Atheisme og Materialisme; Pavesønnen

nød altsaa den Ære at blive stævnet for en Domstol,

More magazines by this user
Similar magazines