^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 47

næste Avdiens, han gav Republikeus Sendemand, igjen

dæmpede sin Klage, ja formelig undskyldte

det skete; det

hele maatte kun opfattes som en kjæiiig Faders Bebrejdel-

ser, der vil sine Borns Vel, selv naar han dadler; sluttelig

forsikrede Paven Gesandten paa det hojtideligste, at hans

Velvilje og gode Sindelag mod Republiken strakte sig saa

vidt, som man blot kunde ønske.

I en gauske anden Tone ytrede Julius II sig imidlertid

over for andre Magter. Til Machiavelli erklærede han saaledes

udeu Betænkning, at naar Venezia ikke vilde afstaa fra sit

Forehavende og udlevere det urettelig vundne, vilde han for-

ene sig med Frankrig og Kejseren til Republikens øde-

læggelse. Denne Tvetungethed blev Paven lige saa ilde op-

tagen af Venezias Venner som af dets Fjender. Republiken

slog Pavens Formaninger hen i Vind og Vejr, og Stadens

Uvenner bleve uvisse over for Paven og holdt det for muligt,

at han dog for at naa op paa St. Petei-s Stol havde givet

Venezianerne Lofte om frit at skalte og valte i Romagnaen.

Det er saaledes indlysende, at selv om Julius II's Stemning

mod Republiken alt den Gang stod fast, lagde han den dog

ikke saa klar og utvetydig for Dagen, som man sædvanlig

antager; hans samtidige, Pavens nærmeste Omgivelser, have

i hvert Fald ikke opdaget den Aabenbjærtighed, man ellers

fremhæver som et Karakterens Særkjende hos ham.

Den pavelige Nuntius, Biskop Angelo Leoni fra Tivoli,

kom imidlertid frem med hans Helligheds bestemt formulerede

Fordringer: Republiken skulde drage alle sine Stridskræfter

ud af Romagnaen, rømme de omtvistede Stæder og give

Afkald paa yderligere Erhverv af Borgias Lande, som ene

tilhørte Kirken. Svaret herpaa led lidet tilfredsstillende,

Republiken fandt sig i at opgive yderligere Udvidelser i

Romagnaen,^ men vilde ikke gjøre noget Tilbageskridt og

vilde beholde, hvad der var faldet i dens Magt, Rimini,

Faenza og nogle mindre Stæder; dernæst vilde Raadet næppe

More magazines by this user
Similar magazines