^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

48 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

nolv gaa ind paa ikke at krydse de pavelige Bestræbelser

for at sikre sig Resteu af Borgiaernes Rov. Hertil kom

endnu, at den pavelige Nuutius havde vidst at gjøre sig

særlig forhadt i Venezia; men Paven afslog gjentagne Gange

at kalde ham tilbage, og med Hensj^n til denne barske Af-

visning handlede han aabenbart urigtig. Den pavelige

Protest, de Smigerord, Julius II ødslede paa Republiken,

naar han var i godt Lune, og de Trusler, han i ondt Lune

ikke var sparsom med, havde medført det Resultat, at

Timandsraadet slog sig til Ro med Riminis og Faenzas Er-

hvervelse ;

men den pavelige Nuntius arbejdede ufortrødent paa

at skærpe Tvisten, han mistænkeliggjorde uafbrudt Republiken

for dog at ville brede sig videre i Romagnaen og frem-

stillede Venezias Holdning som udfordrende, skjønt

den i

Virkeligheden var afventende. Denne Opfattelsesmaade faldt

i god Jord i Rom, hvor flere Kardinaler pustede til Ilden,

ingenlunde af Iver for Kiriiens Interesser, men af helt

andre Bevæggrunde; de øgede Julms ll's Forstemthed

af Servilisme, eftersom de vidste, at dette var ham til Pas,

og de gjorde det saa meget hellere, som de haabede, at

Pavens ophidsede Stemning skulde afkorte hans Liv og

fremme Udsigten til den rentable Forretning, et nyt Pave-

valg. Naar Julius II altsaa ikke lod sig berolige, naar han

forglemte de af Venezia modtagne Velgjerninger og ene

mindedes den nylige Ydmygelse, han havde lidt, og naar

han derfor kun kunde mætte sin Harme gjennem Republikens

handlede han vel nok saaledes i Overens-

Ødelæggelse,

stemmelse med sin uforsonlige Aand, men var rimeligvis

dog ingenlunde upaavirket af alt det smaalige Had, den lave

Misundelse og den ubetvingelige Havesyge, der gik i Svang

ved Pavehoffet, hvis Kreaturer saae en Mulighed til Fordel

ved den dødbringende Forvirring paa Halvøen.

Paven traf nu alle Foranstaltninger for at sætte det

ødelæggende Spil i Gang; han vidste fuldt vel og vedgik

More magazines by this user
Similar magazines