^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Jalins II og Kirkestatens Grundlæggelse. 49

rent ud i en Samtale med Hertugen af Urbino*), at Ve-

nezias Ydmygelse vilde medfare en dyb Afhængighed

af de

Magter, hvis Hjælp han vilde paakalde. For at gjenvinde

et Par Stæder og nogle Kvadiatmil Land i Roraagnaen

maatte han — i Felge sine egne Ord — gjere sig til

Slave af Frankrig, Tyskland, Spanien og hele Verden: han

søgte altsaa den verdsliggjorte

Kirkes Interesse hos de

fremmede, som kæmpede om Italiens Jord, og om han end

sluttelig nok sikrede Kirkens verdslige Magt

for Aarhun-

dreder, var denne Sikkerhed dog kun en Gave fra en Haand,

disse Pavedøm-

som havde grebet efter fremmed Gods, og

mets Smertensraab efter fremmed Hjælp vise Julius ITs

saa berømte senere Parole: »Bort med Barbarerne!« i en

ejendommelig ethisk Belysning.

Julius II var i Besiddelse af rig politisk Erfaring,

det var ham klart nok, at Kirkens (^ den hellige Stols

mest hj ærteskærende Klager over Forurettelser ikke vilde

udrette det mindste, og han besluttede derfor at appelere

til Staternes Interesse og at benytte sig af deres Beher-

skeres Lidenskaber og Forblindelse for at sætte sin Krig

igjennem. Ved den Tid, da han først vovede sig frem med

sine Planer om Venezias Ydmygelse, vare Udsigterne til

disse Planers Gjennemferelse ikke videre lyse. Spanien og

Frankrig havde i Forening bemægtiget sig Neapel, men

vare derpaa komne i Strid om Byttet, begge Landes Hære

stode rustede tU Kamp over for hinanden, og fer Neapels

Skæbne saaledes var afgjort, kunde en Fred mellem de

paagjældende Magter ikke komme i Stand. Noget anderledes

stillede Sagen sig. da Ludvig XII's Hær (29de Decemb.

1503) blev fuldstændig slaaet ved Garigliano; thi Krigens

Fortsættelse vilde nu være torbunden med saa store Vanske-

*) Hertugen af Urbino havde adopteret Pavens Brodersen,

Stadpræfekten Frans Maria della Rovere, som ogsaa var

Hertugens Søstersøn.

Historisk Arcbiv. 1878. II. 4

More magazines by this user
Similar magazines