^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

60 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

ligheder for Frankrig, at Ludvig XII muligvis vilde

føje

sig efter Nødvendigheden og slutte Fred med Spanien;

men denne Fred vilde for Paven være ensbetydende med en

Krig,

hvortil han haabede at samle alle Monarker mod den

forhadte Eepublik.

Af Evropas Stormagter henvendte Julius II sig først

til Maximilian af Tyskland, hvis verdslige Arm han paa-

kaldte mod Venezia; kort derpaa sendte han ogsaa en

Nuntius til Frankrig og lod ham overbringe et fuldstændigt

Udkast til en Deling af den forhadte Republiks Besiddelser.

Den pavelige Nuntius's Instruxer indeholdt fremdeles et

Punkt, som viser, at hans Hellighed ingenlunde lod sig saa

udelukkende bestemme af. Kirkens Interesser, som han

gjærne vil have os til at tro. Paven onskede nemlig,

eventuelle Ligas Medlemmer skulde tage

og dennes Adoptivfader. Hertugen af Urbino,

at den

hans Brodersøn

i deres Be-

skyttelse og ikke blot tilsikre dem deres Lande, Urbino og

Sinigaglia, men ogsaa Rimini, der først skulde fratages Venezianerne.

Det er altsaa heller ikke saa korrekt, naar man

paastaar,

at Julius II ganske har brudt med Nepotismen

nok har Paven

og kun har handlet til Kirkens bedste ; rigtig

sagt noget saadant om sig selv, men saafremt dette Ud-

sagn ikke beror paa Selvbedrag, raaa det være beregnet

paa at skuffe andre; Julius II gik blot mere beskedent til

Værks end de tidligere Paver, og netop derved naaede han

at sikre Varigheden af Huset della Roveres Magt.

Pavens Anstrængelser fandt endelig en Belønning ved

den Traktat, som afsluttedes i Blois (22de Septbr. 1504)

mellem Frankrig og Maximilian af Tyskland,

men aldeles

uventede politiske Konstellationer bragte snart den Koalition,

Julius II havde drømt om at tilvejebringe mod Venezia, til

at svinde som Dug for Solen. Isabella den katholske afgik

ved Døden, hendes Svigersøn, Filip af Østerrig, vilde over-

tage Regeringen over Castilien i sin Hustrus Navn, hendes

Mand Ferdinand vilde beholde Magten over den hele spanske

More magazines by this user
Similar magazines