^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. _ 51

Halve, begge bejlede til Frankrigs Venskab, og

der var

saaledes for Tiden ingen Lejlighed til at falde over den

venezianske Republik; men Faren var dog kun midlertidig

dreven over. Timandsraadet havde ingenlunde været uvi-

dende om den overhængende Fare; næppe

vare Underhand-

lingerne i Blois blevne indledede, før foruroligende Meldinger

indlob fra alle Kanter,

fra Sendemændene Ved det franske

og det tyske Hof, i Milano og Rom og Raadet kunde

næsten Dag for Dag felge Underhandlingernes Gang; hvis

man ikke havde selve de paagj ældende Depecher for Øje,

vilde man næppe tro det muligt, at Republiken var saa for-

træffelig betjent; nu oplyse de os om, hvor vidt Raadets

Forbindelser strakte sig, hvor alvorlig Stadens Sendemænd

opfattede deres Pligt, og hvor ivrig selv udenlandske Stormænd

sogte at vinde Republikens Taknemmelighed ved fri-

villig at paatage sig Spiontjenester. Venezias Regering be-

sluttede for det første at holde sig strængt defensivt og give

Afkald paa enhver yderligere Udvidelse i Romagnaen; der-

næst søgte man ved mindre væsentlige Indrømmelser at

formilde Paven, hvem man hidindtil havde holdt hen med

Talemaader : Julius II modtog disse Indrømmelser under det

stiltiende Forbehold lejlighedsvis at komme tilbage til

Hovedsagen, ja det synes endog ,

handlinger er udgaaet

at Stødet til disse Under-

fra ham selv. Timandsraadet forstod

imidlertid fuldt vel at vurdere Pavens tilsyneladende Føjelig-

hed; den vidste, at Aarsagen hertil maatte soges i Kejser

Maximilians Afslag og den deraf følgende Umulighed for

Tiden at udrette noget; men de stolte Patriciere vare des-

uagtet kloge nok til at aabne Paven et Tilbagetog, tilmed

da det kun drejede sig om en Ubetydelighed, thi Julius II

slog nu frivillig af paa sine vidtgaaende Fordringer og

prisgav en skjøn Del af Romagnaen. Venezianerne gjorde

Regning paa Tidens lægende Virkninger og haabede, at

Paven vilde forvinde sit Nederlag; Julius IFs Mening var

4*

More magazines by this user
Similar magazines