^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

52 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

foreløbig at tage, hvad man kunde faa, og opsætte Resten

til Afregningens Dag.

Disse Underhandlinger, der betegnede en Vaabeohvile i

det diplomatiske Felttog, bleve af Paven indledede og førte

til Ende med stor Forsigtighed; han lagde fra første Færd

ingen Dølgsmaal paa, at han ikke var til Siuds at give ud-

trykkeligt Afkald paa Faenza og

Rimini eller forlene Re-

publiken med disse Byer, men hans Ord maatte være Borgen

nok for, at bemeldte Stæder ikke skulde give Anledning til

ny Tvist. Det følgende viste imidlertid, at man ikke kunde

stole saa synderlig paa det pavelige Ords Ubrydelighed, Re-

publiken gav Paven al den FyIdestgj øreise, han ønskede, og

Hertugen af Urbino og Paveus Brodersøn, Frans della

Rovere, lovede i hans Helligheds Navn, at der ikke skulde

rejse sig yderligere Ubehageligheder i Anledning

af Rimini

og Faenza; men dette var en fuldstændig imaginær Sikkerhed,

og hvor lidet Værd man kunde tillægge disse Mænds

Løfter, lagde Paveu snart for Dagen. »Det er sandt«, indrømmede

Julius II over for den venezianske Sendemand, »at

Hertugen af Urbino har anmodet mig om et saadant Breve,

og at jeg har lovet ham det«; men desuagtet holdt Paven

ikke sit Løfte over for Hertugen, og det var altsaa endnu

mindre rimeligt, at Paven vilde holde det Ord, Hertugen

havde givet i hans Navn, mere samvittighedsfuldt. Hvis

Timandsraadet ikke vilde lade hele Sagen gaa tilbage og

forbitre hans Hellighed end yderligere, maatte det dog anstille

sig, som om Hertugens Borgen afgav fuld Beroligelse.

Dette var Julius II's første diplomatiske Sejr, og han kunde

rose sig af hos de superkloge Venezianere at have opnaaet,

hvad han ønskede, uden at udstede noget skriftligt Løfte.

Fremtiden viste, at Paven vilde hele Romagnaens Rømning

og ikke trods sine Løfter lade Venezia i uforstyrret Besid-

delse af Rimini og Faenza; hans Adfærd i den hele Sag

viser sig som et blot Spil med Ord, og

ved at tiltræde

More magazines by this user
Similar magazines