^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

54 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

sigter, var indlysende nok; men de ledende Herrer blandt

det venezianske Aristokrati maatte se dybere og vistnok er-

kjende, at Sagernes Stilling havde klaret sig paa

en for Re-

publiken lidet heldig Maade. Evropas store Magter og

Italiens halvsuveræne Stater, der vare besjælede af det

heftigste Had og Skinsyge indbyrdes, mødtes dog i ét Punkt :

et gj ensidigt Had til Venezia. Dette Had havde endnu ikke

været stærkt nok til at gjere sig gjældende som herskende

politisk Daarskab, men det var nu engang for Haanden,

Kongerne og deres Hofmænd, Paven og Halvøens mindre

Potentater havde givet det Ord og Næring, alt som en-

hvers Stilling førte med sig; den eneste, der ved dette

Tidspunkt endnu ikke delte den Lidenskab, som besjælede

alle mod Venezia, var Ferdinand den katholske af Aragonien;

han hadede ingen og elskede kun — sin egen Fordel.

Denne Erkjendelse maatte til en vis Grad berøve den

venezianske Regering Modet, og dette var vistnok ogsaa

Grunden til, at man tilbagegav Paven en Del af det ok-

kuperede Romagua; men hvad der opfyldte Timandsraadet

med bange Tvivl, maatte højlig tilfredsstille Julius H; han

indsaa, at nogle Magter af Interesse, andre af lidenskabelig

Forblindelse pønsede paa Venezias Fordærv og turde heraf

slutte, at en Udvidelse af Pavestaten, der maatte være ens-

tydig med Republikens Svækkelse, vilde være Magterne velkommen

eller i alt Fald blive optagen med Ligegyldighed;

hans Hellighed turde altsaa rolig skride videre til Virkelig-

gjørelsen af sine Udvidelsesplaner; selv Venezia,

der var

truet baade nær og fjærn, vilde tage i Betænkning at

krydse dem.

Den Frist af Ro, som herskede i Italien, medens de

oven berørte Stridigheder stode paa i Spanien, benyttede

Paven til at gjøre sig rede til støiTe Foretagender. Som

praktisk Mand vidste han, at Pavedømmets Hovedvaaben

var Penge, og det var foreløbig hans Hovedopgave at opdynge

Skatter. Man kan ikke sige, at Julius II aabnede

More magazines by this user
Similar magazines