^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

56 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

paa sine Planer for at have fuldstændig frie Hænder, han

tøvede, til hans Tid var kommen, men da vidste han at

handle. Frankrigs Understøttelse haabede han at vinde,

Venezia var formentlig skræmmet til at holde sig nevtral,

Spanien var optaget af indre Stridigheder,

nu kunde han

altså a rolig slaa løs. Man vilde ikke ret tro paa hans faste

Vilje eUer trøstede sig med,

stigelige Hindringer paa sin Vej; Ludvig

at Julius II vilde møde uover-

XII skal saaledes

være brudt ud i de Ord: »Har Paven da drukket for

meget?« Venezia vilde endnu i sidste Øjeblik holde Paven

tilbage ved Formaninger. Pavens Adfærd ved denne Lejlighed

tjener derfor ogsaa Machiavelli til Bevis for den Thesis,

at man ofte med Voldsomhed og Dristighed naar, hvad der

ikke lader sig naa ad sædvanlig Vej. »Da Paven vilde for-

jage Bentivoglierne fra Bologna og

var kammen til den Er-

kjendelse, at dertil udfordredes baade franske Stridskræfter

og Venezias Nevtralitet, og da der fra begge Kanter indløb

usikre og tvivlsomme Svar, besluttede han ikke at give dem

Tid, før han havde faaet begge til det Punkt, hvor han

vilde have dem. Han drog altsaa fra Eom mod Bologna

med det Mandskab, han kunde skrabe sammen, lod Vene-

zianerne sige, at de skulde blive nevtrale, og bad Frankrigs

Konge sende sine Hjælpetropper. Saaledes fik begge Parter

kun en kort Frist til Overlægning, og da de saae, at Paven,

hvis de nu tøvede eller vægrede sig, vilde blive greben af

den yderste Forbitrelse, gave de efter for hans Ønsker,

Kongen sendte Hjælpetropper,

Venezia blev nevtral.«

Pavens Opbrud gik for sig den 26de Avgust 1506, i

hans Følge fandtes mange Kardinaler, men kun lidet krigs-

dygtigt Mandskab. Fæstningen Perugia, der knejser paa

stejle Bjærghøjder, maatte først møde den krigslystne Kirke-

fyrstes Angreb. Byens Voldshersker , Giaupaolo Baglioui,

havde for Aar og Dag siden sluttet Forlig med Paven og

anerkjendt ham som Lensherre, og Overenskomsten havde

han vistnok ogsaa holdt; men dette afgav ingen Sikkerhed,

More magazines by this user
Similar magazines