^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 61

ved Ludvig XII's Hof gik Rygter om ,

at hans Hellighed

nok ikke havde været saa ganske fremmed for Begivenhederne

i Genova. For at krydse mulige Planer og bringe sin

Person i Sikkerhed forlod Julius II i Februar 1507 Bologna

og holdt Palmesøndag (28de Marts) sit Indtog i den hellige

Stad, hvor Romerne fejrede ham som antik Triumfator,

Tyranbetvinger , Kriger og Helt, kort sagt som alt —

kun ikke som Fredsfyrste og Kristus's ydmyge Efterfølger.

Da Paven ferst var naaet tilbage til sin Hovedstad,

følte han sig sikker mod de formentlige franske Planer og

gjenvandt snart sit Sinds Ligevægt og Koldblodighed; han

indsaa, at det selv for Frankrigs Konge

tvivlet Foretagende

Krone, han kunde altsaa rolig

vilde være et for-

at frarøve en Pave den tredobbelte

Fantasier og gjemme sin Vrede mod Frankrig;

se helt bort fra saadanne

thi vilde han

knuse Venezia, maatte han over for dette Land gjøre gode

Miner til slet Spil.

Julius TI opbød i den følgende Tid sin hele Duelighed

for at ramme den stolte Republik; men endnu var han, som

bemærket, lige saa langt fra sit Maal som nogen Sinde.

Betingelserne for et heldigt Udfald af disse Rænker maatte

være et Forbund mellem Frankrig og Tyskland, men de

tvende Landes Herskere var tvært imod for Tiden opfyldte

af det bitreste gjensidige Had; Maximilian holdt Rigsdag i

Constanz, hvor Fyrsterne og Stæderne tilstode ham Penge

og Folk til en Romerfart og Milanos Tilbageerobring, og

Ferdinand den katholske i

samtidig mødtes Ludvig XII og

Savona (Juni 1507) til Forbund mod Kejseren; begge Parter

søgte Alliancer med Venezia, og

Aaret 1507 syntes den politiske Stilling at gaa tvært imod

i den anden Halvdel af

Pavens Ønske; der var aabenbart endnu ikke Udsigt til at

isolere Republiken og smedde en Fyrstesammensværgelse mod

de stolte Patriciere.

Netop

ved denne Tid fattede Maximilian en af sine mest

æventyrlige Planer : han vilde selv være Pave. Man kjender

More magazines by this user
Similar magazines