^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 63

hverken indrømme fri Gjennemmarche eller Nevtralitet,

hvis han kom med en Hær. Skjent Tyskerne

senere i Stedet

for 13,000 Mand og 120,000 Gylden kun bevilgede Kejseren

4000 Mand og 30,000 Gylden, holdt Maxirailian dog fast

ved sin Beslutning, Venezia blev erklæret i Rigets Acht,

og Dagen efter at han i Domkirken i Trient havde antaget

Titelen »udvalgt romersk Kejser« (1ste Marts 1508), rykkede

han ind paa Republikens Omraade, om ikke ligefrem som

Fjende saa dog som en Imperator, der vilde tiltvinge sig

Gjennemmarche. I Begyndelsen gjorde Kejseren ogsaa enkelte

Fremskridt og erobrede nogle Byer: men snart tog det hele

en Ende med Forfærdelse. Som sædvanlig var der i den

tyske Hær Mangel paa alt muligt, den Frist, til hvilken

Rigets Understøttelse var bevilliget, nærmede sig sin Ende,

Maximilian maatte vende tilbage for at tigge om Penge og

Folk, medens hans FeltheiTer maatte indskrænke sig

til det

blotte Forsvar. Dog nu gik Venezianerne over til en kraftig

offensiv Bevægelse, hvorved navnlig Bavtolorameo d'Alviano

indlagde sig en glimrende Berømmelse, men ogsaa plettede

sin Ære ved grusomme Handlinger, der senere kom Vene-

zianerne dyrt til at staa. Mod Slutningen af Marts 1508 vare

de kejserlige Tropper trængte tilbage paa alle Punkter, ja hele

Strækninger af Kejserens egne Besiddelser, saaledes Gorz,

Gradiska, Fiume, ja

selve Triest faldt i Venezianernes Hænder.

Julius n kunde prise sig lykkelig over, at hans gode Genius

havde holdt ham tilbage fra nænnere Forbund med Maximilian.

Kejseren, om hvem Ferdinand den katholske træffende be-

ma^rkede: »naar han faar et Indfald, tror han allerede, at

det er udført«, anstrængte sig i Mellemtiden forgjæves for

at opdrive Midler til at udslette sin Skjændsel; men Paven

vidste at skikke sig i det unndgaaelige; nu, da Venezianerne

havde fordrevet Tyskerne fra Friaul, var en saadan Re-

signation en Nødvendighed, saa meget mere som Forholdet

til Ludvig XII heller ikke var det bedste; Frankrig vilde

ingenlunde udvise Bentivoglierne af Milano, hvorfra de idelig

More magazines by this user
Similar magazines