^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 67

fuldt vel forstod Betydningen af sin Strid med Paven. At

den virkelig eftertragtede et Supremati over hele Italien,

maa staa hen, det lader sig i hvert Fald ikke godtgjøre;

men sin Stormagtsslilling vilde Venezia hævde over for

Julius II, der tragtede efter at kue Republiken ned til en

Magt, som ikke kunde være hans Præstestat farlig, og naar

dette var Tvistens Kjærnepunkt, maatte det være Barn-

agtighed, om Timandsraadet havde forsøgt

at vinde hans

Hellighed ved Eftergivenhed paa det kirkelige Omraade.

Aldeles de samme Klager og Besværinger fremførte Paven

i øvrigt mod Statholderinde Margaretha af Nederlandene og

Kongen af Navarra, ja selv mod Ludvig XII og Ferdinand

den katholske; det er saaledes klart nok, at Republiken ikke

blindt hen forspildte Pavens Gunst, som den aldrig havde

nydt, ved at tilbagevise hans utilbørlige Fordringer; Ve-

nezia vilde kun ikke taale Misbrug, man heller ikke andre

Steder vilde finde sig i.

Da Kejseren sluttede den meget omtalte Vaabenhvile

med Venezia, havde Julius II stra.x en klar Anerkjendelse

af, at nu var Tidspunktet kommet til et stort Forbund mod

Republiken, og for at bringe denne sin Yndlingstanke til

Udførelse bestormede han baade Frankrig og Kejseren med

Forslag i saa Henseende. Dette udtales ganske aabenlyst i

en Dogeskrivelse fra Slutningen af Juli 1508 til Republi-

kens Sendemand i Frankrig, hvem man derfor paalægger

at udfolde den yderst mulige Aarvaagenhed og Forsigtighed.

Denne Skrivelse viser tydelig, at Venezia ingenlunde blev

overrasket af den fjendtlige Liga, siden Regeringen Maane-

der forud havde Nys om de Bestræbelser, der gik i denne

Retning; men Skrivelsen viser fremdeles, at Paven var

bleven sig selv tro. I Begyndelsen af sit Pontifikat besjæles

han af Tanken om en Deling af Republikens Om-

raade, og nu, da der efter Aaringers Forløb viser sig en

Mulighed for at bringe denne Tanke ud i Livet, er det

atter Julius II, som forbereder og endelig fremmer dette

More magazines by this user
Similar magazines