^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

70 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

han var heller ikke sikker paa, at hans Frafald vilde fore-

bygge Krigen, og ønskede derfor lige fuldt at prøve Krigslykken;

hans Adfærd var saaledes vel ikke upolitisk, men

passede sig rigtig nok ingenlunde for en Fredsfyrste og

Kristenhedens Fader.

Før Julius II traadte aabenlyst op, lod han sin bedre

rustede Forbundsfælle, Ludvig XII|, gaa i Spidsen; men da

Frankrig havde erklæret Venezia Krig (den 17de April

Bandstraalen mod

1509) , fulgte Paven efter og slyngede

Republiken; Bullen indeholdt en lang Oprarasning

af de

Grunde, som havde formaaet hans Hellighed til dette Skridt

over for den ubodfærdige Stat, — den eneste sande,

at han

havde sluttet sig til et Rovforbund og som en gejstlig Con-

dottiere forpligtet sig til at udslynge Bandstraalen, glemte

Paven naturligvis at anføre.

Dog Julius II var alt for klog til at vente sig store

Resultater af dette gejstlige Vaaben, som var blevet sløvet

ved for meget Brug; han forsømte derfor heller ikke at op-

byde sin verdslige Magt, og Brodersønnen Frans Maria della

Rovere, der efter sin Adoptivfaders Død havde tiltraadt Re-

geringen i Urbino , skulde i Spidsen for Pavens Skarer

plukke krigerske Lavrbær og øge Koverernes Statsbesid-

delser. Dernæst stræbte Paven at sætte en Dæmper paa

Italienernes nationale Begejstring, som Markusrepubliken

søgte at opflamme; rigtig nok kunde han ikke forhindre, at

de krigerske Romagnoler massevis strømmede til Venezias

Lejre ;

men da de mægtige Orsinier havde modtaget Hverver-

penge af Republikens Seodemænd, vidste Julius ved List og

Overtalelse at faa dem fra dette Forsæt, og da de romerske

Baroner dog havde saa megen Æresfølelse, at de vilde

give Haandpengene tilbage, forbød Paven det rent ud; han

tog Skammen for deres Uordholdenhed paa sig og gav dem

Absolution for Besvigelsen af de betroede Penge;

thi band-

lystes Ejendomme maatte man altid beholde og aldrig give

tilbage. Ved denne fuldstændig pavelige Adfærd vanskelig-

More magazines by this user
Similar magazines