^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 71

gjorde han Republikens Udrustninger; men dog bragte Venezia

en for hine Tider anselig Hær — 30,000 Mand —

paa Benene.

I Forbundsfællernes Lejr var man ingenlunde

uden Be-

kymring over for Republikens energiske Anstrængelser, og

navnlig vare Franskmændene, som først vare modte paa

Valpladsen, bange

for at blive overvældede, i hvilket Til-

fælde de utvivlsomt vare blevne ladte i Stikken af deres

Venner. Saa ringe var den gjensidige Tillid, og hvis Ve-

nezianerne blot havde kunnet trække Krigen i Langdrag,

vilde Ligaen være gaaet i Stykker af sig selv: men Slaget

ved Agnadello eller Vaila, hvor Franskmændene paa Adda-

flodens Dæmninger uformodet stedte paa en Del af Venezias

Hær. kom som et Dommedagsslag over den stolte Kepublik;

Lagunestadens Aristokrati havde ængstelig vaaget over, at

ingen krigersk Aand gjorde sig gjældende blandt dens Med-

lemmer, og dog vilde den skride til Erobringer; paa denne

Anstødssten strandede den venezianske Statsmandskløgt ;

man

troede at have udgransket denne Verdens Visdom til Grun-

den, man satte al sin Lid til den paa sin Vis fuldendte

Statsforfatning, men glemte kun, at alt dette dog intet

nytter, naar ikke Befolkningens eget Mod og

værnende til.

Kraft træder

Pav^n fejrede Sejren med Glædesfester, og Frugterne

af Slaget syntes ogsaa først og fremmest at skulle tilfalde

Julius II ; thi Venezianerne vare saa nedbøjede, at de for at

mindske deres Fjenders Tal besluttede at kaste sig for

hans Helligheds Fødder. Det store Raad, hvis bedste Hær-

fører, Bartolommeo d'Alviano var fangen, og hvis Troppers

Tat daglig mindskedes ved Frafald, maatte forsvarsløs se

Frankrig tilrive

sig en Del at Lombardiet, og Kejseren

Padua, medens det kun med Nød og næppe lykkedes at

redde Treviso. Det er vel ikke sandt, at Raadet prisgav

alle Besiddelser paa Fastlandet, men det fornedrede sig over

for Paven. Den venezianske Adel udviste ved denne for-

More magazines by this user
Similar magazines