^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

72 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

færdelige Katastrofe ingenlunde Mangel paa politisk 03'^gtig-

hed, Mod og Opofrelser; men man savnede alle Foranstalt-

ninger, der ene og alene muliggjøre det heldige

Udfald af

en Fortvivlelsens Kamp; man kunde ikke undvære Leje-

tropper og erstatte dem med en krigsdygtig, vel discipli-

neret Bovgerhær, og det stolte Aristokrati maatte ydmygt

bøje Hovedet, medens det søgte en kummerlig Trøst ved

Forventningen om bedre Tider.

Umiddelbart efter Slaget ved Agnadello vedtog Ke-

publikens store Raad, at man ufortøvet skulde tilbyde Paven

Besiddelserne i Romagnaen, i Slutningen af Maj begyndte

Rømningen af Ravenna, hvis Borgere kun modstræbende

underkastede sig Paven, og derpaa fulgte Overgivelsen af

Cervia, Rimini, Faenza og nogle mindre betydelige Punkter.

Kardinalen af Pavia, Frans Alidosi, modtog som apostolisk

Legat over Romagna og Markerne de nævnte Stæder; det

store Raad havde betinget sig Fæstningernes Skyts med

Ammunition samt Løsgivelsen af de paa pavelig Side gjorte

Krigsfanger, ligesom alle Besætninger og Republikens

Embedsmænd skulde have uhindret Afmarche; men Venezia

havde at gjøre med en af de skamløseste Kirkefyrster paa

hin Tid, det vilde altsaa have været et Under, om han

havde holdt Ord, og trods alle sine skriftlige Løfter nægtede

han da ogsaa Bortførelsen af Skytset fra Rimini og beholdt

Embedsmændene som Fanger. Den Række Ydmygelser,

Raadet maatte underkaste sig, naar det vilde naa en Ud-

soning med Julius II, tog sin Begyndelse ; dog Frygten for

Pavens Vrede var større end Harmen over den præstelige

Troløshed, og denne Frygt paabød — Tavshed.

Dog

det skulde blive endnu værre. Julius II hatde

endelig nedladt sig til at høre paa Republikens Fredstilbud,

paa hans Forlangende afgik sex overordentlige Sendemænd

til den hellige Stad for at tiltrygle sig Bandets Losning,

allerede den 1ste Juli gjorde denne Sendingsfærd Holdt syv

Miglier fra Tiberstaden, og man kunde sende den Melding

More magazines by this user
Similar magazines