^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

74 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

havde at gjøre med en Stat, der fuldstæudig vilde lade sig

træde under Fødderne, men at Veuezianerne tvært imod nu

som før forstode at gribe Lykken ved Haaret. Denne ube-

hagelige Efterretning indtraf til Rom samtidig med en

anden, imidlertid ugrundet Melding, som behagelig over-

raskede Paven; det hed sig nemlig, at Kardinal Amboise

var død. Glæden over dette Budskab mildnede højlig den

hellige Faders Fortrydelse, og da Donato ligefrem ønskede

ham til Lykke i Anledning af den franske Kardinals Ded,

»en Drage var død, som havde villet opsluge den hellige

Stol«, sagde Paven intet hertil, men smilte kun forbindtlig.

Dog Amboise vedblev at leve, Paven til Trods, og Padua

var og blev tabt for Kejseren. Julms II pukkede imidlertid

ikke desto mindre ufravigelig paa en ubetinget Underkastelse,

i modsat Fald vilde Raadet ikke opnaa Bandets Løsning,

og hvor sælsomt det end lyder, denne Fordring

var ikke et

Udtryk for hans ubændige Aand, men en praktisk Følge af

den Forlegenhed, i hvilken Paven for Tiden var stedt; han

maatte anse det for rigtigst ikke at vige et Haars Bredde

fra sine Fordringer, med mindre Begivenhedernes Gang

viste, at det var et overvundet Standpunkt; han maatte af-

vente disse Begivenheder, før en Beslutning kunde træifes,

og medens al hans Higen og Tragten drejede sig om ét

Punkt, kom der dog en mærkelig Vaklen og Tøven frem i

hans Handlen. Derfor kunde ogsaa de venezianske Kar-

dinaler mod Slutningen af Juli (1509) skrive hjem: »Paven

befinder sig i en Labyrint; han véd ikke, om han skal holde

med Frankrig, af hvem han kun venter sig ringe Nytte og

Fyldestgj øreise , eller med Kejseren, som fordrer mange

Penge, eller med Raadet, der ved hans Hjælp, saaledes

tror han fuldt og fast, vil være i Stand til at gjenvinde det

tabte, men saa ogsaa true hans Romagna og

hans Broder-

søns Hertugdømme Urbino.« Hojlig havde Paduas Gj en-

erobring opbragt Julius II. og da man nu den paafølgende

Avgust Maaned fik Efterretning om, at Markgreven af

More magazines by this user
Similar magazines