^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 75

Mantua, der var besvogret med hans Hellighed, var fangen

af Venezianerne , og det Eygte gik, at Republiken endog

havde bemægtiget sig Vicenza og Verona paa ny, brød

Pavens en Tid tilbageti'ængte Harme atter frem, rasende

kastede han sin Kalot paa Jorden og bandede den hellige

Petrus. Medens de mest modstridende Følelser, Haab og

Fortvivlelse, Mistanke og Tillid, saaledes vexelvis rasede i

Pavens Bryst, kæmpede ogsaa i hans Omgivelser de mod-

stridende Anskuelser om Herredømmet over hans Vilje, Ve-

nezias Parti i Kardinalkollegiet tilskyndede ham til Freds-

slutning, medens Ligaens Partigængere sttgte at formaa

ham til at jage Sendemændene hjem og at fortsætte Krigen.

For at stille alle tilfreds, erklærede hans Hellighed derfor

at ville opsætte sin Beslutning, til den heftige Belejrings-

krig, der rasede om Padua, førte til en Afgjørelse, og for

at undgaa videre Overhæng forlod Julius II Kom og gik til

Ostia og Viterbo. Den Politik, Paven saaledes var slaaet

ind paa, vilde have ødelagt enhver anden; ved sine Under-

handlinger med Fjenden viste han sig som en vaklende,

upaalidelig Forbundsfælle, og mod Venezianerne syntes han

haard og ubillig. En Pave turde imidlertid tillade sig

meget, og Julius II holdt Uied ubønhørlig Konsekvens fast

ved sin én Gang fattede Politik; selv i sidste Øjeblik, da

man alt var bleven enig om Bandets Løsning, faa Dage

før Løsningen virkelig fandt Sted, truede han med at lade

alt gaa tilbage, hvis man ikke i ét og alt gik ind paa hans

Forlangender.

Under saadanne Forhold gik Underhandlingerne kun

fremad med Sneglefart, de venezianske Sendemænd havde

allerede i Maaneder været til Stede i Rom. og endnu holdt

man dem stadig paa samme Plet. Spørgsmaalet om deres

Instruxers Ordlyd. Som vi oven for have set, forlangte

Julius II, at disse Instruxer skulde omændres, og over-

leverede Sendemændene et Udkast, »et djævelsk og skjændsels-

fuldt Aktstykke«, som skulde forelægges det store Raad til

More magazines by this user
Similar magazines