^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

76 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

Stadfæstelse. Efter længere Tøven gik man til Dels ind

paa hans Fordring og gav Sendemændene nye,

mere om-

fattende Instruxer, men nu fandt Donato og de venezianske

Kardinaler Paven mere halsstarrig end nogen Sinde, først

skulde Padua, Treviso og Undine udleveres Kejseren, før

han kunde gaa ind paa en Bilæggelse af Striden. I Ve-

nezia trøstede man sig med, at der var Tegn til fornyet

Spænding mellem Julius II og Frankrig, og

haabede frem-

deles, at de kejserliges fuldstændige Uheld foran Padua,

hvis Belejring de maatte opgive, vilde stemme hans Hellig-

hed mere forsonlig. Dette var dog en fuldstændig Skuffelse,

den hellige Fader var en alt for dreven Diplomat til at

lade sig mærke med, at dette Held indgød ham Agtelse, ja

han overgik sig selv i modige, for ikke at sige rasende Ud-

fald mod Republiken, thi han maatte undgaa

ethvert Skin

af, at hans Mod beg5mdte at svigte. Den heldige Vending,

der var indtraadt for Venezia, ændrede foreløbig intet i de

Taler, han førte i Munden, eller i de Trusler, hvormed han

søgte at skræmme, og virkelig ogsaa skræmmede de band-

lyste til bodfan-dig Underkastelse.

Før den stolte Præstekonge saaledes ganske

naaede sit

Maal, mandede de ikke mindre stolte Patriciere sig en kort

Tid atter op, og da deres Vaabenære for en Del var reddet ved

de nylige Sejre, besluttede man (27de Oktbr.) at lade det

komme an paa en Afbrydelse med Hensyn til de ydmygende

Underhandlinger; kun Gir. Donato skulde blive tilbage, de

øvrige Sendemænd fik Ordre til at vende hjem. Da Paven

fik denne Meddelelse, udbrød han harmfuld, at de gjærne

alle sex kunde drage bort, han vilde blot yderligere skærpe

sine Edikter mod Republiken, og naar Raadet senere hen

vilde løses af Bandet, skulde det faa Lov at sende tolv

Sendemænd. Hvad der navnlig ærgrede hans Hellighed saa

meget ved denne Lejlighed, var den Omstændighed, at han

nylig havde gjort et Skridt, der kunde udtydes som en Til-

nærmelse. Milanos franske Statholder Chaumont og Kejser

More magazines by this user
Similar magazines