^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 77

MaximiliaQ havde ved denue Tid en Sammenkomst i Verona,

Julius II nærede Frygt for, at Kardinalen af Amboises

Valg til Pave atter havde været paa Tale, og

da sam-

tidig Venezias hidtilværende Sendemand ved det spanske

Hof paa sin Hjemrejse besøgte Eom, havde hans Hellighed

modtaget ham i en hemmelig Avdiens (30te Oktbr.) og for

første Gang bestemt formuleret sine Fordringer. For at

opnaa Absolution skulde Republiken for det forste erstatte

de Omkostninger, Kirken havde haft for at gjenerobre Ro-

magnaen, samt tilbagebetale de Indtægter, som vare tilflydte

Staten under den uretmæssige Okkupation. Fremdeles

skulde Raadet fraskrive sig Udnævnelsesretten ved de ledige

Bispeembeder, atholde sig fra at paalægge Gejstligheden

Skatter og Afgifter samt opgive Monopolet paa Skibsfarten

i Adriaterhavet, der fremtidig skulde staa alle aaben. For

at forsøde denne bitre Pille udtrykte Paven sin Glæde over,

at Republiken heldig havde hævdet Paduas Besiddelse, og

udtalte sit Ønske om, at det maatte lykkes at gjenvinde alt,

hvad ligaens Medlemmer havde erhvervet; men alle disse

gode Ønsker hindrede ham ikke den næste Dag endnu at

stiUe den yderligere Fordring, at Venezia skulde give Afkald

paa at holde en Vicedomino i Ferrara og indrømme fri Appel

til de gejstlige Domstole i Rom.

Ved Efterretningen om disse Pavens Fordringer blev

Republikens store Raad greben af den pinligste Uvished:

skulde man snarest mulig søge Absolution, eller skulde

man vægre sig ved at betale en saa dyr Pris for samme.

Dog paa en saa ublu Betingelse

vilde Paven vel altid være

beredt til at gjenoptage Venezia blandt sine kjære Bern,

saaledes tænkte Raadet og besluttede foreløbig endnu at

friste Krigslykken; man var i Færd med et Angreb paa

Ferrara, hvis Hertug, Alfonso af Este, ligeledes havde til-

traadt Ligaen mod Republiken*). I Begyndelsen tegnede

*) Denne Alfonso have vore Læsere alt tidligere lært at kjende

som Lucretia Borgias tredje Husbond, se Hist. Archiv 1875, I

More magazines by this user
Similar magazines