^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

78 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

Toget gunstigt, Hertugens Undersaatter maatte med Renter

bøde for de Misgjerninger, Mord og Plyndringer, de havde

øvet paa Venezias Omraade, Comacchio blev erobret, og

Hovedstaden truet; men snart vendte Lykken sig, franske

og pavelige Tropper bragte Undsætning,

den venezianske

Pofiotille blev ødelagt, og Felttoget endte saaledes overens-

stemmende med Pavens Ønske; dog ganske glad

var Paven

alligevel ikke; han havde vel ønsket, atEste til Nød skulde

kunne forsvare sig; men Hertugen burde ikke have vundet

en saa stor Triumf, der vilde være til Hinder for Julius H's

hemmelige Tanke om ogsaa

at kue denne sin Lensmand.

Lige saa uvelkommen var Franskmændenes ivrige Indgriben,

der kun kunde befæste deres Indflydelse i Norditalien. I det

hele taget maa man vistnok give en samtidig Krigsmand og

Historiker Ret, naar han skriver: »Pontifex havde vel villet

tilføje Venezia et fr^^gteligt Slag, men intet dødeligt

Saar, han begyndte nu at beklage sin Daarskab, da han

med Skræk blev vår, at Pavens Magt ingenlunde kunde

stilles jævnsidig med den fremmede Erobrers, han selv havde

hidkaldt.« Naar Paven ikke vilde finde sig heri, naar han

vilde beherske Spillet, maatte Venezia atter opstilles som

en Modvægt mod Frankrig, Bandlysningen maatte hæves;

men paa den anden Side skulde de haarde Betingelser fore-

bygge, at Republikens Overmod afløste det franske.

Indtil Udgangen afAaret 1509 fastholdt det store Raad

det Haab at kunne sætte væsentlige Formildelser af de pavelige

Fordringer igjennem. Navnlig vilde man nødig indrømme

fri Skibsfart paa Adriaterhavet og haabede at kunne slippe

med at give Pavens Undersaatter fri Sejlads; lige saa nødig

vikle man opgive sin Ret til at ansætte en Vicedomino i

Ferrara og foreslog at ombytte dette Embede med et Kon-

sulat, hvis Ihændehaver kunde udove Retsmyndigheden over

de i Ferrara bosiddende Venezianere ; dog Paven var ubevægelig,

og sluttelig fik de sex Sendemænd Instruxer, som tillod i yderste

Nødstilfælde at indrømme alt mod at opnaa Absolutionen.

More magazines by this user
Similar magazines