^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Jnlius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 79

Sendemændenes Indberetning findes endnu i Republikens

Archiv, og man kan derfor Skridt for Skridt følge Under-

handlingernes Gang ; men vi skulle ikke opholde os længere

herved, da Paven i ét og alt satt« sin Vilje igjennem;

Julius II maatte være tilfreds, det var lykkedes ham at op-

rette Kirkestaten i Mellemitalien, og

stolt« Republik degraderet

i Norditalien var den

til en halv Vasal af Kirkestaten.

Dog, det er bekjendt nok. at denne Venezias Ydmygelse kun

varede saa længe, Pavevælden forstod at holde sig paa sit

Højdepunkt : allerede under Clemens VII tog Republiken

for en rum Tid baade Ravenna og Cervia tilbage, og den»

paatvungne Desorganisation med Hensyn til den kirkelige

Lovgivning og Forvaltning varede næppe sytten Aar; efter

den Tid har Venezia aldrig fundet sig i det suveræne

Kirkevælde, den triumferende Pave havde vovet at drømme om.

Den baade i Øster- og Vesterland endnu mægtige Re-

publik havde saaledes maattet gaa sin tunge Gang til Canossa,

og hin 24de Februar 1510, da den hojtidelige Losning af

Bandet fandt Sted, var vistnok den stolteste i Pavens Liv;

men dette Stykke, der saaledes opførtes i Rom, havde haft

et Forspil, som i dybeste Hemmelighed var bleven opfort i

Venezia. Dagen fer Senatet udstedte de oven for omtalte,

omfattende Fuldmagter, havde Timandsraadet vedtaget en

Nullitetsprotest mod den ved utaalelig Tvang afpressede

Overenskomst, og den følgende Dag erklærede Dogen Leonardo

Loredan i Republikens Navn Forliget med Paven for ugyl-

dig, tilbagekaldte alle de Rettigheder, som derved vare pris-

givne, og forbeholdt sig enhver Revindication og Tilbage-

forelse til den gamle Tingenes Tilstand, naar Omstændighederne

maatte tillade det. Og denne Protest fra Timands-

raadets Side var ingen betydningsløs Stilovelse; som vi alt

have set. blev den Kapitulation paa Naade og Fnaade,

Julius n havde afpresset Republiken, efter kort Tid reduceret

til intet, medens Timandsraadets Protest levede videre, saa

længe Venezia bestod som Stat.

More magazines by this user
Similar magazines