^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

86 St. Severin.

Blomster og med Bægeret i Haanden, lykkelige

ved at

blande deres Blod med de sønderbrudte Vinkrukkers Vin.

Andensteds andre Daarskaber, andre Skjændigheder , andre

Forbrj^delser. I Cuculla i Hoj-Noricum havde en Del af

Indbyggerne fornægtet Kristendommen som en afmægtig

overskredet alle Trin af hæder-

Religion, havde i et Spring

ligt Hedenskab og givet sig til at bringe Menneskeofre, for

at formilde Skæbnen. Naar et Menneske er sunket til dette

Punkt af Nedværdigelse, fattes det ham lige saa meget paa

Medlidenhed med andre, som paa Kraft til at hjælpe sig

selv, Samfundsbaandene blive et tomt Ord; hverken borger-

ligt Fællesskab eller Lov eller Fædreland har nogen Gyldighed

mere. Disse Tegn paa moralsk Død havde med stor

Styrke vist sig

i de for Barbarernes Indbrud udsatte Pro-

vinser ved Øvre-Donau. »Overmaalet af deres Laster og

Forbrydelser«, siger en samtidig, »fuldendte deres Øde-

læggelse. Uden Kraft og uden gj ensidig Støtte stode de

faldefærdige ligesom Kornet, som er overskaaret ved Koden,

og som det mindste Vindpust maa kaste til Jorden.«

Severin gjorde sig til Læge for disse uudsigelige Li-

delser; hans tvende Lægemidler vare Bod, som gjen-

oprejser Mennesket, og Kjærlighed, som, ved at knytte

ham til hans Næste, bliver den bedste Grundvold for

Samfundslivet. Næppe var han flyttet ind til Dørvogteren

ved Asturas Kirke, førend han gav sig til at gjennemvandre

Byen, prædike Afholdenhed for de rige og bede dem

om Klæder og Brød til de fattige; først og fremmest opfordrede

han det til den afsindigste Flothed henfaldne Folk

til Anger, Bøn og Faste. »Disse Barbarer,« sagde han,

»som Dag og Nat snige sig om uden for Murene, ere For-

bud paa Himlens Vrede.« Det var et besynderligt Syn at

se denne fattige, som underholdtes af en anden fattig, tigge

til de trængende, at se denne usle Munk irettesætte og

true Jordens store og træde op som Ordner af deres Liv.

Sig selv underkastede lian næsten utrolige Savn, han kjendte

More magazines by this user
Similar magazines