^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. SeveriD. 89

for deres Mure; de stredes om den Ære at have ham hos

sig, om endog kun for én Dag,

overbeviste om, siger haus

Discipel og Biograf Eugippus, at hans Nærværelse var

det bedste Værn mod alle Farer. Faviana var en af de

første, som tilkaldte ham, og det under følgende Om-

stændigheder.

Da Barbarernes daglige Hærgninger i Donauegnen endog

tilstoppede Velstandens Kilder, kunde disse dejlige, for deres

Frugtbarhed saa bekjendte Sletter ikke længere brødfede

deres Beboere, Byerne maatte laane en Del af deres Livsfornedenheder

fra Landskaber, som vare bedre sikrede mod

Barbarernes stadige Gjennemgang eller deres pludselige

Indbrud. Dalen ved Inn og Dalen ved Ens,

den forste, vare blevne Nedre-Noricums Kornkammere; men

i Særdeleshed

nu hændte det sig et Aar, som en Følge af alt for tidlig

Vinter, at dette Kornkammer med alt, hvad det indeholdt,

blev afskaaret fra Omverdenen. Inn var frossen til før den

sædvanlige Tid, og Kornskibene, der skulde sejle

ned til

Donau, laa indesluttede i Isen. Strax grebes Byerne ved

Donaus Bred af Ængstelse og Uro, thi deres Forraad vare

for en stor Del slupne op. Fodevarerne bleve færre og

færre, og man begyndte at mærke Dyrtid; da dernæst

Kulden vedblev at rase, saae man Hungersnøden nærme

sig med raske Skridt. Byen Faviana var en af dem, som

paa Grund af Indbyggernes Mangel paa Forsynlighed og

øvrighedens Sorgløshed eller snarere dens Afmagt vare

mindst forberedte paa en saadan Begivenhed. Man manglede

egentlig ikke Korn; men medens man burde være kommen

overens om at sikre en fornuftig Fordeling af, hvad man

havde, var der ingen, som befalede, eller snarere ingen, som

vilde adlyde. Der var intet Politi i Byen, ingen Orden paa

Torvene; enhver skjulte, saa godt han kunde, sit private

Forraad, og hvad der bragtes til Torvs, eller hvad Folket

ved skarpe Eftersøgelser opdagede, blev paa en taabelig

Maade forødt; Lovløsheden forværrede Hungersnøden.

More magazines by this user
Similar magazines