Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

.103

(Profeten og- Islams første Bekjendere); de ville gaa

foran alle andre ind i Paradiset. » Englen Gabriel vil

stille sig ved den uhyre Vægt, .hvis ene Skaal hænger

over Helvede og den anden over Paradiset, og med

hvert Folkeslag træder den Gesandt frem, Gud har

sendt det; Muhammed vidner saaledes mod Araberne.

Paa Vægten vejes ikke alene Mennesker, men ogsaa alle

Engle, Genier og Dyr. Hele Vejningen tager dog

ikke længere Tid, end der behøves for at malke en

Kamelhoppe. Efter Vejningen skulle alle Mennesker

gaa over Broen Szisat, der er saa smal som Æggen

af den skarpeste Kniv. De retfærdige gaa over med

Lethed, men de onde styrte i Afgrunden. Denne er

delt i syv Afdelinger med strængere Pinsler, jo længere

man kommer ned; den første Afdeling er bestemt for

Fritænkerne, der sige, at Stoffet er evigt og at der

som Følge deraf ikke gives nogen Skaber, den anden

er for Manichæerne, den tredje for de indiske Brah-

miner, den fjerde for Jøderne, den femte for de

kristne, den sjette for de persiske Magere og endelig

den syvende for Hyklerne. De skulle have Klæder

af Beg eller Hd, og sydende hedt Vand skal gydes

over deres Hoveder, hvorved deres Indvolde og Hud

opløses; men der vil stadig komme ny Hud, naar den

gamle er brændt. De skulle drikke smeltet Metal,

der gjør deres Ansigter glødende, eller snavset Vand,

som de langsomt slubre i sig, fordi Ækelheden gjør

det umuligt for dem at faa det ned. De skulle æde

Frugterne af det forbandede Træ Al Sakkum, der

voxer midt i Helvede, og dertil sønderslaas med for-

færdelige Jærnkøller, uden dog at kunne tilintetgjøres.