Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

digheder i hans Familie ; han

111

havde nemlig forbigaaet

sin ældste Søn og udnævnte den yngste til sin Efter-

følger. Dette foranledigede et Oprør, hvor S ir o es,

som Sønnen hed, i Spidsen for Adelen dræbte sin

Broder og dømte sin Fader til Hungersdøden, hvilken

Dom dog ikke blev udført, da han efter fem Dages

Forløb lod ham myrde i Fængslet. Han havde dog

kun liden Glæde af den dyrekjøbte Trone, da han

efter kort Tids Forløb døde af Pesten, der var trængt

ind i Iran og rasede med saadan Voldsomhed, at en

Tredjedel af Befolkningen blev dens Bytte. — Den

16. Juni 632 kom den sidste Sassanide, den unge

Jesdegerd III. paa Tronen. Perserne regne deres

Tidsregning fra denne Dag, og det saa virkelig ogsaa

ud til, at en ny Æra skulde begynde; alt blev gjort

for at vække Nationalbevidstheden, den gamle Tro

blev fornyet og indsat paa sin Plads, og Jesdegerd

opbød alt for saa vel i politisk som social Henseende

at hæve Persien ud af det Forfald, hvori det var

sunket. Men denne Lysning over Landet var kun en

Aftenrøde; «thi», som Tab ar i siger, «det var Guds

Vilje, at Herredømmet skulde tages fra Perserne og

Islam udbredes, derfor førte han dem i Forvirring og

Elendighed. » Dog maa vi beundre Persernes Handle-

kraft; svækkede ved de mægtige Oversvømmelser,

Pestens Rasen og de dynastiske Stridigheder, for-

maaede de dog for hver slagen Hær at bringe en ny

paa Benene, ikke Lejetropper, men frivillige Helte,

der med Løvemod kæmpede for deres, desværre allerede

tabte Sag. —

VedObollah traadte den persiske Hærfører frem

More magazines by this user
Similar magazines