Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

123

Deraf følger, at Arabien havde fuldstændig Almen-

væbning. Enhver vaabendygtig Muselmand var Sol-

dat, enhver Embedsmand tillige Anfører i Krigen, de

højeste Embedsmænd stode som Feltherrer i Hærens

Spidse. Omar forbød endvidere sine Krigere at lære

fremmede Sprog, og de kristne maatte ikke lære

arabisk. For at bevare Arabien som Islams Have

udkom der Bestemmelse om, at alle anderledes tro-

ende skulde udjages derfra. De Krigere, som havde

erobret Babylon, befalede han at anlægge to befæstede

Lejre udenfor Arabien; herved opstod Militærbyerne

Bassora og Kufa. Her taaltes ingen andre Indbyg-

gere end Arabere, men disse stod det frit for at

søge til en af disse Lejre, og det var Omars Ønske,

at saa mange Beduiner som muligt skulde ombytte

Hyrdelivet med Krigerhaandværket. Senere lærte de

af Romerne at opslaa en befæstet Lejr med Volde og

Grave og 2—4 Porte. Oprindelig inddeltes de efter

Stammer, senere inddeltes Tropperne i selvstændige

Korps. Over 10 Mand ansattes en Aryf (decurio),

over 50 en Kalifah og over 100 en Kaid (centurio);

samtidig lærte de at bruge Ballisten, der udkastede

Stene, Katapulken, Vædderen til Indstødning af Murene,

og Skildpadden til Underminering af Voldene.

De undertvungne Folk maatte saa og arbejde,

Muselmændene høstede og dreve kun det ædle Kriger-

haandværk. Skatterne udrededes efter et bestemt

Eegulativ, Strax efter at en Provins var erobret,

mødte en Landmaaler og delte den i Garyb (1 Garyb

= 3600 D Alen), og af hver af disse skulde svares

More magazines by this user
Similar magazines