Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

1 Dirhem ^

124

i Penge og 1 Kafyz in natura ; desuden be-

stemtes for hver Garyb med Daddelpalmer eller Vin

en Afgift af 10 Dirhem, med Sukkerrør (i Dirhem, med

Hvede 4 og med Byg 2. Ved Siden heraf fastsattes

Kopskatten for hver til 48 Dirhem for første Klasse,

24 for Middelklassen og 12 for den lavere Befolk-

ning; den hvilede kun paa de voxne Mænd. Alle

Landets skattepligtige Beboere tilpligtedes at bære et

Blysegl om Halsen. Denne Skat var ikke stor.

Dog maa man erindre, at de fleste Indbyggere ved

Krigen havde tilsat en stor Del af deres Formue.

Endvidere havde hver Muselm and Ret til at fordre tre

Dages fri Forplejning af de undertvungne, og endelig

paalaa det dem at holde Veje, Dæmninger og Broer

i Orden samt, naar det forlangtes, at yde andet Hoveri-

arbejde af alle mulige Slags. Omar bestemte vel, at

der efter Omstændighederne kunde ydes Lettelser i

den paalagte Skat, men det blev kun sjælden Til-

fældet. Det er selvfølgeligt, at mange med en Paa-

beraabelse af Koranens Bestemmelse om alle Musel-

mænds Ligeberettigelse skyndte sig med at gaa over

til Islam for at faa Del i de uhyre Fordele, andre

søgte at unddrage sig Nedværdigelsen ved at flygte;

men Omar, der vilde holde Islam ren, bestemte, at

hver, der gik over til Islam, skulde tabe sit Grund-

stykke. Af disse Omars Love fremgik det ejendomme-

lige arabiske Klientvæsen ; af den Mængde, som i det

ydre bekjendte sig til Islam, men i Hjærtet hang fast

ved den gamle Lære, opstod — særlig i Persien —

^ 1 Dirhem = 40 Øre.

More magazines by this user
Similar magazines