Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

131

Flaade førte til Skibsbygningskunsten. Til Skrivning

anvendte Araberne i Begyndelsen Læder, senere Pa-

pyrusplanten fra Ægypten; men da der udfordredes

store Masser af Papir, lærte de senere at bruge Bom-

uld og Hør ; desuden lærte de meget tidlig at anvende

det kinesiske Silkepapir.

Det er rimeligt, at Araberne have lært at kjende

Krudtet af Kineserne, og at de have bragt det til

Evropa, længe før Berthold Schwartz gjorde sin Op-

dagelse. En arabisk Forfatter siger, at naar man i

en Marmormorter pulveriserer et Pund Svovl, to Pd.

Trækul og et Pd. Salpeter og støder en Del deraf i

et Rør, der er lukket i den ene Ende, samt tænder

Ild i den anden, vil Pøret flyve igjennem Luften ; det

er vel Eaketten. Ligeledes beskriver han Sværmeren.

Af stor Betydning for Ilandets Fremgang var

det, at Kaliferue indførte et ensartet Møntsystem efter

persisk Forbillede. De kristne Mønter vare Araberne

til Forargelse, fordi de vare prydede med Billeder;

paa de arabiske stod paa den ene Side kun: Gud er

én, tilligemed Angivelse af Møntens Værdi, og paa

den anden : Der

er ingen Gud uden Allah. Disse er-

stattedes dog senere med Mønter med Kalifens Billede

i rig persisk Dragt.

Endvidere ordnedes Postvæsenet, saa der ved

Slutningen af det 9de Aarhundrede ikke var mindre

end 930 Stationer; den overordentlige Mængde af Bude

og Lastdyr, der stode til Raadighed, gjorde det muligt

i forbavsende kort Tid at bringe Bud til Rigets fjærneste

Egne. Tillige anvendtes Brevduer efter en stor Maale-

stok.

More magazines by this user
Similar magazines