Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

139

det farligt at slutte sig- til nogen anden Bekjendelse,

ja, endogsaa de rettroende Muselmænd (Suniterne)

bleve flere Gange forfulgte. Der dannedes flere Steder

i Higet Selskaber med det Formaal at lære Visdommen

at kjende, saaledes Al Hakems i Kairo, der er det

mest prægnante Exempel paa, hvor Samfundet ender,

naar al Agtelse for Sædelighed og Moral er forsvundet.

«De vises Selskab » bestod baade af Mænd og

Kvinder, der samledes i særskilte Celler for at lære

Sandhedens Hemmeligheder at kjende; det havde syv

Grader, der skulde gjennemgaas, inden man skuede

Lyset; men dette vandt man saa i den ottende, og

dette «Lys» indskrænkede sig til den saare tarvelige

Meddelelse, at al aabenbaret Religion var Daar-

skab; i den niende Grad vandtes fuldstændig Klar-

hed og Forstaaelse af, at Tro og Sædelighed

var en Urimelighed. Andre Retninger vare paa-

virkede af indiske Ideer. Der nævnes saaledes Dervisch-

ordener, der mente at kunne hæve sig til Guddommen

ved uafladelig at gjentage dens Navn. I Ordens-

bestemmelserne findes fastsat, at det mindste Tal for

Gjentagelserne var 5000 i 24 Timer. Andre vil naa

Nirvana ved at holde Aandedrættet tilbage, hvori ad-

skillige Jo gys dreve det saa vidt, at de ikke toge

mere end to Aandedrag i 24 Timer, det ene om

Morgenen, det andet om Aftenen (!) ; andre paastode

endogsaa, at de kunde undvære Aandedrættet i 6

Maaneder (!)

Islam havde ikke været stærk nok lige over for

de forskjellige Religioner, den traadte i Berøring med,

men havde fra de mest forskjellige Sider optaget Ele-

More magazines by this user
Similar magazines