Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

158

sidige Spotterier frem over Troen fra de forskjellige

Sider; men dette Spør^smaal blev dog af underordnet

Natur, idet Araberne snart lagde Beslag paa alle

Tanker og Hænder for at gjore Spanien til Evropas

Have.

De Araberhære, der kom til Spanien, ere ikke

at sammenligne med deres fanatiske Forfædre, der

droge ud under Muhammed og de første Kalifer. De

vare opvoxede under en forholdsmæssig høj Kultur;

deres praktiske Blik opdagede snart, hvilken Bigdom,

den spanske Jord kunde j'de, naar den blev ordentlig

behandlet. Understøttede af lærde, Politikere, Øko-

nomer og dygtige Landmænd, begyndte de at kultivere

Landet paa en rationel Maade. 1 Persien havde de

lært at anlægge mægtige Vandledninger ; dette bragtes

i Anvendelse her, og som Følge heraf steg i kort

Tid Jordens Frugtbarhed til en forbavsende Højde.

De gamle Sølvværker, som Fønicierne for Aarhundreder

tilbage havde hentet en stor Del af deres Bigdomme

fra, men som nu vare forfaldne, aabnedes paa ny, og

flere andre anlagdes. Fra alle arabiske Biger strømmede

store Skarer af flittige Landmænd og Haandværkere

til Spanien, fordi der ydedes en usædvanlig høj Løn.

Det var til stor Held for Landet, at Abderrahman

løsrev sig fra Kalifatet, da de uhja^e Summer, der

ellers gik til Damaskus, nu kunde anvendes paa dets

Opkomst.

I hvilken Maalestok dette fandt Sted, kan en-

kelte Exempler gjøre indlysende. Cordova, der nu

har 50,000 Indbyggere, havde i Midten af det 10de

Aarhundrede over 1 Million, der var flere end 200,000

More magazines by this user
Similar magazines