Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

163

spanske Varer udsøgte Artikler paa Markedet; saa-

danne Ting som Toledo Staalklinger, Corduan, Silke-

stoffer, Slørarbejder, Bomulds- og Linnedvarer ^ frem-

bragtes i Masser og kunde maale sig med Orientens

bedste. Hvor stor Udførselen har været, kan skjønnes

af, at der i Cordova i dens Blomstringstid var 130,000

Mennesker, der ernærede sig af Silke væveri.

Araberne have paa Opfindelsernes Omraade ikke

frembragt noget originalt; men de havde et sikkert

Blik for Tingenes praktiske Nytte, hvorfor de hos

de forskjellige Folk, de kom i Berøring med, toge,

hvad de fandt brugeligt. Af Kineserne lærte de at

kjende Krudtet; det brugtes ved Belejringen af Alicante

i Aaret 1331, altsaa 23 Aar for Berthold Schwartz

opfandt det i Tyskland. Deres Kanoner vare af

Smedejærn. Kompasset have de ligeledes bevislig

brugt mange Aarhundreder, før Gioja fra Amalfi levede

de brugte det paa deres lange Sørejser, men særlig

til at angive dem Eetn ingen efter Mekka. I For-

bindelse hermed kan nævnes, at de mægtig bidroge til

Fremme af Evropas Kultur ved at bringe Papir-

fabrikationen dertil. Der anlagdes en Fabrik i

Jativa, og derfra udbredte Fabrikationen sig over de til-

stødende Lande, men rigtig nok langsomt, fordi Folk i det

hele ikke havde Brug for Skrivemateriel, Læsning og

Skrivning var noget, som kun Gejstligheden gav sig af

med. De vedbleve at benytte det kostbare Pergament og

kradsede vel ogsaa af og til græske og romerske Haand-

' Evropæerne lærte først af Maurerne at anvende Bom-

uld- og Linnedstoffer til Underbeklædning; hos Damerne har

det gamle arabiske Navn Mamelukker holdt sig.

11^

;

More magazines by this user
Similar magazines