Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

171

derved sit Liv, saa der sattes paa hans Mindesten,

at han lige saa lidt formaaede med sin Filosofi at

forbedre Sæderne som med sine Lægemidler at bevare

Sundheden. Hvad der udmærker ham ligesom flere

andre arabiske Lærde, er en Klarhed i Tænkningen

og et omfattende Blik, som ikke behøver at vige til-

bage for den nyere Tid ; man

læse saaledes hans For-

klaring om Bjærgenes Oprindelse. «Disse kunne,

siger han, «opstaa af to forskjellige Aarsager. Enten

ere de Virkninger af Jordskorpens Hævninger, saa-

ledes som de forekomme under heftige Jordskjælv,

eller de ere Virkninger af Vandet, der ved at bryde

sig en Vej har udhulet Dalene, hvis Lag ere af for-

skjellig Art, idet nogle ere bløde, andre haarde.

Vinden og Vandet opløse hine, men lade de andre

forblive, som de ere. Jordens fleste Forhøjninger have

haft denne sidste Oprindelse. Til Fuldendelsen af alle

saadanne Forandringer udkræves der et langt Tids-

rum, under hvis Forløb Bjærgene selv have tabt noget

i Størrelse; men at Vandet har været Hovedaarsag

til disse Virkninger, bevises af Tilstedeværelsen af

fossile Levninger af Havdyr og andre Dyr, der findes

paa disse Bjærge.

»

Næst efter Medicinen var det særlig Astronomien

og dens snyltende Udvæxt, Astrologien, der lagdes

Vind paa. Der blev udarbejdet Oversættelser af

Grækernes og Indernes Værker herom, f. Ex. af

Arkimedes, Ptolemæus, Evklid, Heron o. fl. Det

skyldes disse Oversættelser, at flere Værker fra den

græske Oldtid ere bevarede, saaledes Arkimedes' Skrift

om de svømmende Legemer, Herons Barulkon, for-

»

More magazines by this user
Similar magazines