Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

175

Religionsform er blottet for alt, hvad der kunde an-

befale den til Forstanden, men et Svin kan sikkert

føle sig- tiltalt af den.

>^ Hans uforbeholdne Udtalelser

vakte i lige Grad Bestyrtelse mellem Muhammedanerne

og de kristne; de førstes Theologer erklærede, at

Logik og Filosofi vare de farligste Fjender for deres

Embeder, og fra de sidstes Side optraadte Thomas af

Aqvino. Hvor stor Averroes' Betydning har været,

kan skjønnes af, at i de følgende 2— 3 Aarhundreder

bare alle Kristendommens Skrifter mer eller mindre

Præget af ham. Hvorledes Samtidens Indtryk af ham

har været, viser Orgagnas Billede af Helvede paa

Campo Santo (Kirkegaarden) i Pisa, idet de tre Hoved-

figurer her ere Muhammed, Antikristen og Averroes.

Der er adskillige Paralleller mellem Averroes og Voltaire

begge ere de Fjender af den officielle Religion, som de

bekæmpe med stor Aabenhed, og begge have de med

ætsende Vid blottet Samfundets Skrøbeligheder og have

derved om end indirekte forberedt bedre Tider. Mærke-

lig nok have de hver en kongelig Ven af samme

Xavn. Ligesom Frederik II af Preussen sværmede

for Voltaire og hyldede hans Ideer, saaledes havde

Averroes en Ven i den tyske Kejser Frederik IL

Denne var opvoxet under stadig Indflydelse af Araberne

og blev, da han fik Magten, en ivrig Mægler mellem

arabisk Lærdom og Kultur. Ved Hoffet i Palermo

opholdt to af Averroes' Sønner sig foruden en Skare

lærde og Digtere. Frederik II viste i sin Begering,

hvorledes han havde brudt med de traditionelle Prin-

ciper ; i Modsætning til saa vel . Samtid som Eftertid

forkyndte han, at alle Religioner skulde taales, han

;

More magazines by this user
Similar magazines