Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

siue rovbegjærlig-e Brødre, der paa alle Maader søge

at forulempe Karavanen; snart komme de listende,

naar Folkene ligge i deres dybeste Søvn, snart bringe

de ved høje Skrig de frygtsomme Kameler til at løbe

bort til alle Sider, hvorved hele Lejren kommer i

Forvirring, under hvilken Beduinen ser sit Snit til

at gjøre Bytte.

Men bragte saaledes Kjøbmanden de materielle

Goder fra Land til Land, og søgte han end som

højeste Formaal at erhverve sig Rigdomme, saa kunde

et saadant Liv dog ikke andet end virke i høj Grad

forædlende paa ham. Paa de mange Hejser skærpe-

des hans Blik for de forskjellige Folks Ejendommelig-

heder og hans Synskreds udvidedes ved, at han stiftede

Bekjendtskab med de forskjellige Sæder, Skikke og

Trosbekjendelser. Han var den Tids levende Avis,

eftersom han altid vidste Besked om, hvad der fore-

gik anden Steds, derfor hilsedes en Karavanes An-

komst altid med Glæde ; thi den bragte nyt fra frem-

mede Lande og blev derfor et Middel til Oplysningens

og Civilisationens Udbredelse. Som sande Kjøbmænd

vidste Araberne ogsaa at tage alting, selv Religionen

i deres Tjeneste. De Pladser, hvor de holdt Hvil,

bleve naturlig til Markeder; der byggede de gjærne

Templer, hvori de med en vis Frisindethed ind-

rømmede alle Guder Plads; tillige gjorde de derved

disse Pladser til Valfartssteder og sikrede sig saaledes

en dobbelt Gevinst. Omsætningen skjærmes af Reli-

gion og fremmes ved de mange Menneskers Tilstrøm-

ning.

Kaabatemplet i Mekka med 360 Gudebilleder,

More magazines by this user
Similar magazines