Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

11

eller fra Syrien over Palmyra til det syrisk-mesopo-

tainiske Sletteland, vil faa et overvældende Indtryk

af Ensformighed. Jorden, Planteverdenen, Dyrene,

ja selv Menneskene, alt har som Sandets flygtige Støv

en okkergnl Farve, der i Glansen af de brændende

Solstraaler blænder Øjet, Gazellens lysegule Skind er

saa ens med Grunden, at man næppe kan se, naar

den løber, ligesaa er det med Kamelen og dens be-

vingede Halvbroder Strudsen. Det forkrøblede Krat

og de faa dværgagtige Træer staa fortørrede og

støvede, og Beduinen stemmer i Hudfarve og Klæde-

dragt saa ganske overens med sine Omgivelser, at han

selv i meget ringe Afstand er vanskelig at opdage

for det uøvede Øje; men trods det øde og fortørrede

Udseende har Ørkenen en ganske ejendommelig Indfly-

delse paa det menneskelige Legeme. Kejsende paa-

staa, at man for at vinde i St^^ke ligesaa godt kan

gjøre en Rejse dertil som til Højalperne og Hima-

laja.

»

Aloys Sprenger siger: « Ørkenen har paatrykt

Araberen hans mærkværdige Karakter. Fantasien,

som gjennem Barndommen og Ungdommen er Menne-

skets Leder, bliver paa det ubegrænsede Lavland

fyldt med ganske andre Billeder end i Skovene; de

ere mindre talrige, men til Gjengjæld mere storartede.

Viljen staalsættes og hver Evne drives frem til den

yderste Grad af Virksomhed ved Ørkenens farefulde

Liv; hvor tidt hænder det ikke, at en Hyrde strejfer

omkring en hel Uge plaget paa det forfærdeligste af

Hunger og Tørst. I denne Tilstand lider selv det

sundeste Menneske af Sansebedrag. Den ensomme

»

More magazines by this user
Similar magazines