Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

Andet Kapitel.

Muhammed.

Der var en ikke uvæsentlig Lighed mellem de

religiøse og politiske Forhold i Arabien paa denne Tid

og i Jødeland paa Jesus af Nazaretlis. . Her

repræsen-

terede i de dannede Klasser Farisæerne den døde Ortho-

doxi, der holdt sig til Lovens Bogstav, men fornægtede

Aanden, medens Saducæerne repræsenterede de indiffe-

rente eller vantro. De første havde lejede Tjenere,

Kenains eller Dolkbærere, der havde det Hverv at

nedstøde enhver, der vitterlig overtraadte Loven,

medens de saakaldte Thaumaturger, der foregave at

være i Besiddelse af midergjørende Kraft, forsøgte at

vildlede Folkets Masser og vandt en ikke ringe Til-

tro. Spidsfindige dogmatiske Stridigheder om det aller-

højeste ligesom om det allerlaveste hørte til Dagens

Orden, og som i alle vantro Tider var det særlig Troen

paa TJdødeligheden og Kjødets Opstandelse, der var om-

disputeret. Saducæerne nægtede samme og paastode, at

den ikke hørte til den mosaiske Tro, men at Fari-

sæerne havde tilegnet sig den under det babylonske

More magazines by this user
Similar magazines