Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

30

Tilstand er af Betydning- for hans hele Udvikling.

Man plejer at fortælle, at Muhammed ved at stifte

Bekjendtskab med de mange forskjellige Trosbe-

kjendelser foresatte sig at forene dem til en, som

ved sin simple og klare Form skulde tiltrække alle.

Der er intet i lians Liv, der vidner om, at han skulde

have haft et saadant Forsæt; meget snarere vilde

han, da han senere blev en rig Mand, saa have gaaet

en hel anden Vej end den, han gik.

Efter at han i flere Aar havde rejst for sin

Farbroder, kom han i Tjeneste hos en rig Enke, der

hed Kadischah. Han opførte sig saa vel, at hun

tilbød at gifte sig med ham, endskjønt hun var 14

Aar ældre end han. I Følge de arabiske Sagn skulde

et mærkeligt Syn have bevæget hende til dette Skridt.

Som hun en Dag stod paa Terrassen af sit Hus og

saa efter en hjemvendende Karavane, der førtes af

Muhammed, saa hun til sin store Forbavselse, at to

Engle overskyggede ham med deres Vinger imod den

brændende Sol. Greben af Bevægelse, sagde hun til

sine Piger: «Se, der er sendt to Engle for at vaage

over Allahs Elskede!« Derpaa sendte hun sin Slave

Majsora til Muhammed for at fri. Denne gik lige

til Sagen uden Omsvøb. « Hvorfor gifter du dig ikke,

Muhammed?« spurgte han. «Jeg er en fattig Mand

og har ikke Raad dertil » var Svaret. «Men hvis

nu en rig og fornem Dame tilbød dig sin Haand?»

«Hvem skulde det være?» ~ « Kadischah !» — «Det

er umuligt !» «Lad mig om det» sagde Majsora.

Derpaa gik han lige til sin Herskerinde og berettede

den unge Mands Ord. Hun sendte Bud efter ham,

More magazines by this user
Similar magazines