Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

35

hele Menneskelieden. Han bad Korejschiterne at mødes

med ham en bestemt Dag paa Safabjærget tæt ved

Mekka; der vilde han aabenbare dem Ting, som an-

gik deres timelige og evige Vel. De kom ogsaa, og

han fortalte dem om sine forunderlige Syner. Hans

Farbroder Abu Laheb for op som en rasende, greb

en Sten og vilde kaste den efter ham ; men

Muhammed

vendte sig smilende mod ham og udstødte den For-

bandelse, der findes i Sure 111 i Koranen: «Forgaa

skal Abu Lahebs Haand, forgaa skal han selv. Hans

Formue og alt, hvad han har erhvervet sig, skal ikke

hjælpe ham. Opbrændes skal han i den flammende

Hd, hvortil hans Hustru skal bære Brænde. Om

hendes Hals skal hænges et Tov, flettet af Palme-

træets Trævler !»

Forsamlingen opløstes uden noget Resultat. Men

kort Tid efter kaldte han dem til nyt Møde ; han

lod Ali

slagte og tilberede et Lam og fremsætte en Krukke med

Mælk og holdt for de 40 Gjæster en begejstret Tale

om sine Syner, lovede dem Lykke paa Jorden og

Salighed i Himlen, hvis de vilde bortkaste de døde

Afguder og tro paa én Gud uden lige. Han udbrød til

Slutning: «Hvo af eder vil være min Hjælper? » Ali

traadte frem og tilbød med hele Ungdommens Fyrig-

hed at stille sig ved hans Side. «Jeg vil,» sagde

han, «slaa Øjnene ud paa enhver, der modstaar dig.

Jeg vil slaa hans Tænder ind, aabne hans Bug og

» Forsamlingen lo og spottede ham

knuse hans Ben !

men Muhammed trykkede ham til sit Bryst, kaldte

ham sin Kalif og bød dem at lyde og ære ham. Man

3*

;

More magazines by this user
Similar magazines