Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

45

forordnede han, at de troende under Bønnen skulde

vende Ansigtet mod Jerusalem. Kort efter holdt han

Bryllup med Ayescha, og ved samme Lejlighed blev hans

Datter Fatima trolovet med hans trofaste Tilhænger

Ali. Da al hans Ejendom var falden i Fjendens

Hænder og han som Følge deraf var en fattig Mand,

maatte denne Højtid fejres med den største Tarve-

lighed ^

.

I Spidsen for en talrig Skare, der havde samlet

sig alle Vegne fra, foranstaltede han nu formelige

Plyndringstog mod Karavaner, der skulde gaa til

Mekka, særlig de, der tilhørte hans værste Fjender,

Korejschiterne, hvilke Tog bragte ham rigt Bytte. En

Gang udsendte han en Kriger ved Navn Abdallah

med det Hverv at udspejde en kommende Karavane

og med en forseglet Ordre, som han først maatte

bryde i Naklahdalen i Nærheden af Tayef, og det var

i den hellige Maaned; men Ordren var affattet i saa

vage og ubestemte Udtryk, at Abdallah opfattede den

som Paabud om Plyndring. Han overfaldt Karavanen

og kom belæsset med Bytte tilbage til Medina; men

hans Færd vakte en saa udelt Misbilligelse hos Be-

folkningen, at Muhammed fandt det raadeligst at give

Afkald paa sin Del af Byttet samt at forkynde offent-

lig, at xlbdallah havde handlet paa egen Haand uden

hans Befalingc Dog tilføjede han, at vel var denne

^ Det hedder i den gamle Beretning: ^Bryllupsmaden

var kun Dadler og Oliven, Brudens Leje var et Faareskind

og hendes Udstyr: to Særke, et Hovedtøj, to Sølvarmbaand,

en Pude, stoppet med Palmeblade, et Bæger, en Haandmolle,

to Vandkrukker og en Spand.

»

More magazines by this user
Similar magazines