Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

46

Handling- dadelværdig, fordi den hellige Maaneds Fred

var krænket, men de, der tilbade Afguderne og for-

dreve de rettroende fra Guds hellige Tempel, Aar det

i langt højere Grad.

To Aar derefter fik Muhammed at vide, at hans

Fjende Abu Sofian vilde komme fra Syrien i Spidsen for en

Karavane paa 1000 Kameler, belæssede med Kjebmands-

varer. Han drog da ud med 314 Mand, hvoraf de fleste

vare Flj^gtninge fra Mekka, og alle havde noget at hævne.

Vejen gik mellem Bjærgene og Havet ; de lagde sig i

Baghold i en Dal, hvorigjennem Bækken Bedr løb,

ved et Vadested, som Karavanen skulde passere. Abu

Sofian havde imidlertid faaet at vide, at Vejen ikke

var sikker, derfor sendte han Hbud til Mekka om

Undsætning. Abu Jahl, en Mand paa 70 Aar, men

rask og rørig som en ung Kriger og Muhammeds

uforsonlige Fjende, drog ud med en Styrke paa 100

Heste og 700 Kameler og tog Retning til Bedr. Abu

Sofian havde paa et Spejdertog lagt Mærke til de

Daddelkjærner, Muhammeds Folk havde kastet fra sig,

og derved opdaget, hvor de vare. Han gav Karavanen

Ordre til at tage en anden Betning og sendte derpaa

Bud til Abu Jahl, at han godt kunde drage tilbage,

da Faren var afværget.

Dertil havde dennes Folk ikke synderlig Lyst;

flere af dem havde Frænder mellem de faldne ved

Naklah og de brændte af Begj ærlighed efter at hævne

dem og give Muhammed en alvorlig Tugtelse; derfor

udsendtes en Spejder for at skaffe paalidelig Besked

om Fjendens Styrke og Stilling. Da han kom til-

bage og meddelte, at der kun var c. 300 Mand, raabte

More magazines by this user
Similar magazines