Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

49

Slaget ved Bedr, at æg-ge deres Frænder til Hævn.

Da han kom tilbage, var han saa letsindig at oplæse

sine Vers offentlig. Muhammed lod da en Dag de

Ord falde: «Er der ingen, der vil befri mig for denne

Søn af Aschraf?» Nogle Dage efter laa Jøden

dræbt paa Gaden af en af de saakaldte Hjælpere

(Asarier).

En Pige af en arabisk Hyrdestamme, som bragte

Mælk til Byen, kom en Dag ind i et af de Kvarterer,

der for største Delen var beboet af Jøder. En

Del unge Karle stimlede sammen om hende og bad

hende tage Sløret af, for at de kunde se hendes Skjønhed.

Da hun ikke vilde, blev det revet af hende, og hun stod

nu grædende og skamfuld ; men

en forbigaaende Musel-

mand, som saa dette, for til og dræbte Grjerningsm an-

den. De andre dræbte ham til Gjengjæld. Snart

stode Jøder og Muselmænd under Yaaben mod hver-

andre; de første havde søgt at forskanse sig saa

godt som muligt. Et almindeligt Blodbad var uund-

gaaeligt, da lagde Muhammed sig imellem og stillede

Jøderne den Betingelse, at de ufortøvet skulde antage

Islam. De satte sig til Modværge, men nødtes af

Sulten til at overgive sig. Da de ikke vilde skifte

Tro, nøjedes Profeten med at konfiskere deres Gods

og forvise dem, 700 i Tallet, til Sj^ien.

Med Hensyn til Byttets Deling bestemte Muham-

med, at de V*

tilfaldt Krigerne; men Kesten skulde

lægges til Side til helligt Brug, til de fattige, foræl-

dreløse og de vejfarende. Af de uhyre Rigdomme,

der efterhaanden tilførtes Byen, idet de før fredlyste

Karavanveje bleve lige saa mange Kanaler til Formue,

4

More magazines by this user
Similar magazines