Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

50

da Plyndringen vedblev, tog- Muhammed intet for sig

selv, hans Maal var af en anden Art end at blive en

rig Mand ;

derfor vedblev han lige til sin Død at være

den tarveligste og fattigste Mand i Byen.

Abu Sofians sidste Felttog indbragte ham kun

Skjændsel, og der var ikke faa, som talte højt om, at

han var fejg, en Beskyldning, der saarer en Araber

dybest. Da Folket raabte paa Blodhævn, rustede han

sig ig.jen. Hæren, han tik samlet, bestod næsten ude-

lukkende af Folk af hans egen Stamme. Hans Hustru

Henda, der var den mest hævngjerrige af dem alle,

fulgte med i Spidsen for 15 af Stadens mest ansete

Kvinder for at glæde sig over den forhadte Fjendes

Fald.

Muhammed havde imidlertid faaet Underretning

om, at en fjendtlig Styrke paa 3000 Mand drog imod

ham ;

han sammenkaldte et Krigsraad, hvori han fore-

slog at undgaa at møde Fjenden i aaben Mark, man

skulde holde sig indenfor Murene og lade Kvinder

og Børn være behjælpelige med at kaste Stene ned

fra Tagene paa Fjenden. Krigerne, der vare opblæ-

ste af den let vundne Sejr ved Bedr, misbilligede denne

Plan og raabte paa, at de vilde drage Fjenden i

Møde, Derpaa lod han Hæren mønstre ; i den var der

300 Jøder, hvilke han gav Valget mellem at gaa til-

bage eller antage Islam, de valgte det første, og nu

havde han kun 700 Mand. Ved Synet af den lille

StjTke bleve hans Mænd betænkelige og mente, at

det dog maaske var bedst at holde sig indenfor

Murene. Dette vilde Muhammed ikke gaa ind paa;

han erklærede, at det sømmede sig ikke for en Profet

More magazines by this user
Similar magazines