Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

57

g-jennem Snævringerne at finde Vej ned paa Sletten

foran Mekka. Ankommen her sendte han Bud ind i

Byen, at han kiirx kom i en fredelig- Hensigt, at han

støttede sig til Lovens Bestemmelser om Sikkerhed

for Pilegrimmene, og at han var bestemt paa at hævde

disse Rettigheder.

Der kom Udsendinge fra Korejschiterne ; de over-

raskedes af den Ærefrygt, som alle udviste mod Pro-

feten, og de foreslog ham derfor at slutte Fred for 10

Aar ; i denne Tid skulde hans Tilhængere have uhindret

Adgang til Staden, men maatte kun blive der tre Dage

ad Gangen for at forrette de sædvanlige Andagtsøvelser.

Dog kom de denne Dag ikke ind. Muhammed

befalede, uvist af hvilken Grund, at de paa Stedet

skulde slagte deres Kameler og rage deres Hoveder;

mismodige vendte de hjemad, men Muhammed trøstede

dem med, at det i Følge en meddelt Aabenbaring ikke

vilde vare længe, inden Byen skulde blive deres.

Skjønt han altsaa maatte opgive sin Plan mod

Mekka til bedre Tider, var Tanken om Islam som

Verdensreligion allerede fremspiret. Dette fremgik af

de Breve, han skrev til mange FjTster saa vel i som

udenfor Arabien om at antage Islam og derved er-

kjende ham som deres Overhoved. Det er selvfølgeligt,

at disse Opfordringer kun vakte Spot og Latter. Til

den stolte K o sru i Persien skrev han: «I den barm-

hjærtige Guds Navn! Muhammed, Abdallahs Søn til

Kosru, Konge i Persien ...» — man fik aldrig mere

af Brevets Indhold at vide; thi Kosru raabte for-

bitret, idet han sønderrev det: «Hvad, vover et

Menneske, der er min Slave, at sætte sit Navn foran

More magazines by this user
Similar magazines