Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

68

og lyne. Han kastede en Haandfuld Støv op i Luften

og bad Gud gjøre Fjenderne blinde ved dette. Den

Sejrsikkerhed, hvormed han udstedte sine Befalinger,

indvirkede paa hele Hæren, saa Malek og hans Stamme

flygtede til Tayef, de andre til Lejren. Mod den

sidste vendte Muhammed først sine Vaaben, og da den

var indtaget og Mændene dels gjorte til Slaver, dels

nedhuggede, medens Kvinderne, Børnene og Godset

bragtes til et sikkert Sted i Forvaring, gik Toget

mod Byen. Denne var imidlertid vel befæstet, saa

det hjalp ikke, at Muhammed anvendte Blider, Storm

bukke o. Ig. ubekj endte Ting, som en Perser ha\'de

lært ham; desuden forsvarede Indbyggerne sig af

yderste Evne, de vidste jo, hvad der ventede dem,

hvis de faldt i deres forhaanede Modstanders Hænder.

Pileskud og Kastespyd modtoge de belejrende, og des-

uden dræbtes mange ved, at der fra Murene blev hældt

smeltet Jærn ned over dem, hvilket foraarsagede dem

frygtelige Lidelser. Muhammed lod sig derfor nøje

med for denne Gang at ødelægge Markerne, Frugt-

haverne og Vingaardene og drog tilbage til det Sted,

hvor han havde efterladt Fangerne og Byttet, idet

han lovede, at Belejringen af Tayef ved Lejlighed

skulde blive fornyet.

Paa Hjemrejsen til Mekka kom han forbi det

Sted, hvor hans Moder laa begravet. Loven forbød

at vise Ærbødighed for en vantros Grav; men ved

denne Lejlighed bad han Himlen om en Formildelse

i dette Lovbud, hvilket ogsaa blev ham tilstaaet,

hvorpaa han satte sig paa Graven og græd. Senere

sagde han:

More magazines by this user
Similar magazines